Warunki i postanowienia Kampanii “Wspólnie stwórzmy lepsze jutro”

 1. Niniejsza Kampania “Wspólnie stwórzmy lepsze jutro” (dalej: „Kampania charytatywna”) organizuje spółka Premier Farnell UK Limited występująca pod nazwą Farnell z siedzibą pod adresem 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglia (dalej: „Organizator”) zgodnie z następującymi warunkami i postanowieniami (dalej: „Regulamin”). Uznaje się, że wszystkie osoby przystępujące do Kampanii charytatywnej (dalej: „Osoby wspierające”) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptują go i wyrażają zgodę na jego przestrzeganie. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do Kampanii charytatywnej, Osoby wspierające zapoznały się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wydrukowały i zachowały jego egzemplarz. Organizator zastrzega prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniona treść Regulaminu zostanie umieszczona na stronie farnell.com/bettertomorrow i warunkiem uczestnictwa w Kampanii charytatywnej jest zgoda Osób wspierających na zastosowanie się do tych okresowo wprowadzanych zmian.
 2. W tej Kampanii charytatywnej może wziąć udział każda Osoba wspierająca (zobowiązana Warunkami i postanowieniami) z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Danii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Grecji, Bułgarii, Włoch, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Rumunii. Osoby przekazujące, niespełniające któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub niepochodzące z jednego z wyżej wymienionych krajów/obszarów są wyłączone z udziału.
 3. Wszystkie odniesienia do czasu zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą strefy czasowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii (GMT+1).
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia, których nie otrzymano z dowolnego powodu, w tym wskutek błędów technicznych, pikseli lub wtyczek zainstalowanych na urządzeniu Osoby wspierającej mogących blokować otrzymywanie informacji lub wpływać na wyniki Kampanii charytatywnej.
 5. Kampania charytatywna potrwa od godziny 08:00 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 15/06/2020 do godziny 23:59 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 02/08/2020. („Okres kampanii charytatywnej”) i każda Osoba wspierająca, która może wziąć udział w Kampanii, może to zrobić poprzez witrynę internetową pod adresem farnell.com/bettertomorrow.
 6. Istnieją dwa sposoby na przekazanie darowizny w ramach Kampanii charytatywnej:

  6.1. Rejestrując się. Osoba wspierająca może po prostu wypełnić formularz rejestracyjny, przekazując swoje imię i nazwisko, informacje o zajmowanym stanowisku, firmowy adres e-mail, nazwę firmy i akceptując Politykę prywatności Farnell i niniejszy Regulamin oraz wybierając organizację charytatywną spośród dwóch przedstawionych do wyboru. Ten sposób uczestnictwa jest możliwy od godziny 08:00 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 15/06/2020 do godziny 23:59 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 12/07/2020 lub do momentu przekazania darowizny o maksymalnej wartości, zgodnie z zapisami sekcji 7.4., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Każda Osoba wspierająca może przekazać tylko jedną Darowiznę poprzez rejestrację. („Darowizna poprzez rejestrację”).

  6.2. Dokonując zakupu. Osoba wspierająca może także przekazać darowiznę kupując produkty ROHM, Rohde&Schwarz lub Multicomp PRO oznaczone na witrynie www.farnell.com hasłem „Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę” (z uwzględnieniem minimalnych ilości zamówienia i wartości darowizny określonych w punkcie 7.2.2) w okresie od godziny 08:00 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 15/06/2020 do godziny 23:59 (czasu Wielkiej Brytanii) w dniu 02/08/2020 lub do momentu osiągnięcia limitu darowizny określonego w punkcie 7.4., w zależności od tego, co nastąpi wcześnie („Darowizna poprzez zakup”).

 7. Kapania charytatywna będzie realizowana w następujący sposób:

  7.1. Darowizna poprzez rejestrację:

  7.1.1. Osoba wspierająca musi wypełnić pola wymagane w formularzu rejestracji na stronie farnell.com/bettertomorrow i przesłać wypełniony formularz.

  7.1.2. Jednym z wymaganych pól jest wybór organizacji charytatywnej. Osoba wspierająca musi wybrać jedną z dwóch organizacji charytatywnych, opisanych w sekcji 8.

  7.1.3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Farnell zobowiązuje się do przekazania w imieniu Osoby wspierającej darowizny w wysokości 1 EUR na rzecz wybranej organizacji charytatywnej i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  7.1.4. Informacja ilości pieniędzy przekazanych w ramach darowizn, które zostaną przekazane każdej z organizacji charytatywnych zostanie opublikowana na stronie farnell.com/bettertomorrow do dnia 1 września 2020 r.

  7.2. Darowizna poprzez zakup:

  7.2.1. Darowizny są wspierane przez trzech dostawców: ROHM, Rohde&Schwarz oraz Multicomp PRO; wszystkie produkty od tych dostawców oznaczone na stronie Farnell.com hasłem „Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę” są przedmiotem tej Kampanii charytatywnej.

  7.2.2. Farnell, wspólnie ze swoimi dostawcami biorącymi udział w części Kampanii „Darowizna poprzez zakup” przekaże określoną ilość pieniędzy od każdego stosownego zakupu produktów, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  Nazwa dostawcyMinimalna wartość zamówieniaWartość darowizny
  Rohde&Schwarz100 EUR10 EUR
  ROHM50 EUR1 EUR
  Multicimp PRO50 EUR1 EUR

  7.2.3. Aby wesprzeć wymienione w sekcji 8 organizacje charytatywne w formie Darowizny poprzez zakup, Osoba wspierająca musi dokonać na witrynie farnell.com zakupu produktów oznaczonych hasłem „Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę”.

  7.2.4. Całkowita suma pieniędzy zebrana w drodze przekazywania Darowizn poprzez zakup zostanie rozdzielona w jednakowych częściach między organizacje charytatywne wymienione w sekcji 8, a informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona na stronie farnell.com/bettertomorrow po zakończeniu Okresu kampanii charytatywnej.

  7.3. Po zakończeniu Okresu kampanii charytatywnej obliczona zostanie całkowita suma darowizn z podziałem na organizacje charytatywne.

  7.4. Całkowity limit od Osób wspierających przekazujących Darowizny poprzez rejestrację to 10 000 EUR. Po osiągnięciu tego limitu, przy uwzględnieniu całościowego limitu darowizn do osiągnięcia przekazywanych w ramach Darowizna poprzez zakup, do końca Okresu kampanii charytatywnej dostępna będzie jedynie metoda Darowizn poprzez zakup. Całkowity limit od Osób wspierających przekazujących Darowizny poprzez zakup to 41 300 EUR.

  7.5. Zwroty produktów. Jeżeli Osoba wspierająca, która przekaże Darowiznę poprzez zakup zdecyduje się zwrócić zakupione produkty na podstawie zapisów Polityki zwrotów Farnell, której treść dostępna jest na stronie https://pl.farnell.com//help-return-policy, kwota darowizny określona na podstawie zakupu tych produktów, zostanie odliczona od ostatecznej kwoty darowizny.

  7.6. Przekazanie kwoty Darowizn na rzecz organizacji charytatywnych będzie miało miejsce w przeciągu 60 dniu po zakończeniu Okresu kampanii charytatywnej.

 8. Każda Osoba wspierająca w drodze przekazywania Darowizn poprzez rejestrację musi wybrać jedną organizację charytatywną, którą Organizator będzie wspierał w imieniu Osoby wspierającej. Organizacje charytatywne, na rzecz których darowizna może zostać przekazana — zarówno Darowizna poprzez rejestrację, jak i Darowizna poprzez zakup — to:

  8.1. Fundusz solidarnościowy dla WHO na rzecz walki z pandemią COVID-19 zasilany przez Fundację Organizacji Narodów Zjednoczonych i Szwajcarską Fundację Filantropijną

  8.2. Fundacja Plan International Ireland

 9. Osoby wspierające muszą mieć ukończone 18 lat.
 10. Każda Osoba wspierająca zostanie niezależnie powiadomiona poprzez pocztę elektroniczną (wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail osoby wspierającej, podany w trakcie udziału w Kampanii charytatywnej) w ciągu 28 dni po zakończeniu Kampanii charytatywnej o całkowitej kwocie darowizn na rzecz każdej z organizacji charytatywnych. Rzeczywista kwota przekazana w formie darowizny będzie podlegała zapisom sekcji 7.5 oraz będzie musiała pozostawać w zgodzie z pozostałymi zapisami Regulaminu.
 11. Zebrane darowizny zostaną przekazane przez Organizatora i nie podlegają negocjacjom, zwrotowi, nie mogą być przeliczane na jakiekolwiek osobiste ani komercyjne odliczenia podatkowe na rzecz jakiejkolwiek Osoby wspierającej; ponadto Osobom wspierającym nie będzie oferowana ani nie będzie dla nich dostępna możliwość wymiany na gotówkę.
 12. Minimalne wartości zamówienia w lokalnych walutach wynoszą:

  Witryna internetowaMinimalna wartość zakupów produktów ROHM w lokalnych walutach wynosi:Minimalna wartość zakupów produktów Multicomp PRO w lokalnych walutach wynosi:Minimalna wartość zakupów produktów Rohde&Schwarz w lokalnych walutach wynosi:
  dk.farnell.com370,69 DKK370,69 DKK741,37 DKK
  no.farnell.com541,57 NOK541,57 NOK1 083,13 NOK
  se.farnell.com524,21 SEK524,21 SEK1 048,42 SEK
  uk.farnell.com44,64 GBP44,64 GBP89,28 GBP
  cz.farnell.com1 347,02 CZK1 347,02 CZK2 694,03 CZK
  hu.farnell.com17 300,71 HUF17 300,71 HUF34 601,42 HUF
  pl.farnell.com224,28 PLN224,28 PLN448,56 PLN
  ro.farnell.com216,42 RON216,42 RON432,84 RON
  ch.farnell.com52,96 CHF52,96 CHF105,91 CHF
 13. Pracownicy, dyrektorzy, udziałowcy przedsiębiorstw grupy Premier Farnell, a także ich najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie, partnerzy oraz dzieci), przedstawiciele lub dowolne osoby powiązane z prowadzeniem Kampanii nie są uprawnieni do uczestnictwa w tej Kampanii charytatywnej. Pracownicy sektora publicznego mogą brać udział w akcji dopiero po uprzednim uzyskaniu aprobaty ze strony swojej organizacji.
 14. Bezpłatne domeny poczty elektronicznej, na przykład: GMail, Hotmail, yahoo itp., zostaną zablokowane i adresów w tych domenach nie będzie można wykorzystać do wzięcia udziału w części Kampanii „Darowizna poprzez rejestrację”.
 15. Przed przekazaniem darowizny Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy osoba wspierająca spełnia kryteria kwalifikacyjne i może zażądać od Osoby wspierającej dowodu tożsamości oraz potwierdzenia wieku. Jeżeli Organizator podejrzewa, że dopuszczono się oszustwa czy naruszenia lub w przypadku wykrycia, że Osoba wspierająca nie spełniła kryteriów kwalifikacyjnych, jak wyszczególniono w Regulaminie, to darowizna, która miała zostać przekazana przez Organizatora w imieniu Osoby wspierającej, może zostać wstrzymana lub wycofana.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany Kampanii charytatywnej bądź przedłużenia okresu trwania Kampanii charytatywnej według swojego wyłącznego uznania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie Kampanii charytatywnej lub wszelkie zmiany dotyczące Kampanii charytatywnej.
 17. Organizator przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące podatki, cła czy inne opłaty należne lub potrącane w związku z wszystkimi darowiznami.
 18. Osoby wspierające nie mogą wziąć udziału w Kampanii charytatywnej, jeżeli ich uczestnictwo spowoduje naruszenie przez Organizatora lub Osoby wspierające postanowień wszelkich umów, których stroną są Osoby wspierające (w tym m.in. umowy o pracę), lub spowoduje naruszenie dowolnych przepisów prawa, rozporządzeń czy zasad mających moc prawną, które obowiązują konkretną Osobę wspierającą lub Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnych zgłoszeń, które naruszają ten zapis.
 19. Organizator szanuje zasady pracodawców, które zabraniają uczestnictwa pracowników w takich kampaniach charytatywnych.
 20. Organizator traktuje prywatność Osób wspierających z należytą powagą. Dane osobowe uzyskane w toku Kampanii charytatywnej nie zostaną sprzedane stronom trzecim, lecz zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszej Kampanii charytatywnej, własnych badań dotyczących klientów, rozwoju firmy oraz do celów statystycznych i związanych z promocją usług i produktów Organizatora z wykorzystaniem poczty elektronicznej, jeśli uczestnik wyraził na to zgodę. Więcej informacji na temat polityki prywatności obowiązujących w Farnell można uzyskać pod adresem http://pl.farnell.com/privacy-statement.
 21. Bez zawężania ogólnego zakresu poprzedniego zapisu Organizator niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą z Kampanii charytatywnej lub przyjęcia oraz używania, jakości, zdatności czy wydajności Kampanii charytatywnej, nawet jeśli wynika ona z zaniedbania Organizatora.
 22. Organizator nie wyklucza odpowiedzialności wynikającej z Regulaminu w związku ze śmiercią, obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia spowodowanymi zaniedbaniem z jego strony, jak również wynikającej z naruszenia części II Ustawy o ochronie praw konsumentów z 1987 r. ani w związku z żadną inną sprawą, w której wyłączenie odpowiedzialności lub próba jej wyłączenia przez Organizatora byłyby niezgodne z prawem.
 23. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Kampanii lub dotyczące Kampanii lub jej przedmiotu są regulowane przez i podlegają wykładni prawa w Anglii, a Uczestnik nieodwołalnie akceptuje, że angielskie sądy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów i roszczeń wynikających z lub mających związek z niniejszą Kampanią.
 24. Wszelkie pytania dotyczące Kampanii charytatywnej należy kierować na adres MarketingEE&Nordics@farnell.com