Zmieñ swój sposób myœlenia z Farnell i ON Semiconductor

Dla wspó³czesnego projektanta nie ma czasu do stracenia, jeœli chodzi o szybkie dostarczanie innowacji w ró¿nych rozwijaj¹cych siê bran¿ach. Jednak¿e wielkim wyzwaniem jest równie¿ wprowadzanie na rynek nowych produktów w sytuacji, gdy konkurencja na rynku przemys³u samochodowego, Internetu rzeczy i w innych bran¿ach jest wiêksza, ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Zró¿nicowane aplikacje do zarz¹dzania zasilaniem oraz rozwi¹zania analogowe i czujnikowe od ON Semiconductor przyœpieszaj¹ i u³atwiaj¹ transformacjê mo¿liwoœci w niezrównane produkty. Ponadto Farnell, przede wszystkim jako wieloletni partner firmy ON Semiconductor, umo¿liwia projektantom odkrywanie nowych sposobów na dostarczanie dziesi¹tek tysiêcy projektów.

Oferta Farnell z zakresu produktów rozwojowych pochodzi od grupy wyspecjalizowanych dostawców, którzy dostarczaj¹ in¿ynierom rozwi¹zania do projektowania, rozwijania i uruchamiania z wykorzystaniem uk³adów ³¹cznoœci, czujników, rozwi¹zañ bezprzewodowych, komponentów pasywnych, zasilaczy, produktów zasilanych bateriami i wielu innych. ON Semiconductor dostarcza komponenty rozwi¹zañ, narzêdzia projektowe i wiedzê do wykorzystania kluczowych technologii, takich jak zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), aplikacje Internetu rzeczy (IoT) o niskim poborze mocy oraz wszechstronne rozwi¹zania z dziedziny automatyki przemys³owej i fabrycznej.

Zamiast dostarczania ofert ró¿nych czêœci, prezentujemy szerok¹ gamê wysokowydajnych rozwi¹zañ i technologii, które umo¿liwiaj¹ zamianê w³asnych pomys³ów na innowacyjne produkty o szerokim zakresie zastosowañ. Nigdy nie jest za póŸno, aby zmieniæ swój sposób myœlenia w oparciu now¹ ofertê rozwi¹zañ technologicznych.

Motoryzacja

ADAS to system napêdzaj¹cy innowacje w pojazdach elektrycznych i autonomicznych, a LIDAR z kolei ogrywa kluczow¹ rolê w pod¹¿aniu w³aœciw¹ tras¹. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e wszystkie projekty motoryzacyjne s¹ tak samo bezpieczne, jak ekscytuj¹ce, zapraszamy do wspó³pracy z Farnell i ON Semiconductor.

Dowiedz siê wiêcej

Internet rzeczy (IoT)

Dziêki niezrównanej fachowoœci w zarz¹dzaniu zasilaniem, szerokiej ofercie czujników i zestawów rozwojowych oraz platform Farnell i ON Semiconductor dostarczaj¹ mo¿liwoœci do wynajdywania optymalnych rozwi¹zañ.

Dowiedz siê wiêcej

Przemys³

W odniesieniu do automatyki przemys³owej i domowej, robotyki i wizji maszynowej, ON Semiconductor i Farnell dostarczaj¹ kompleksowe rozwi¹zania i wsparcie projektowe dla szerokiej gamy systemów przemys³owych i silnikowych.

Dowiedz siê wiêcej