Płytka rozwojowa LPC8N04

Płytka rozwojowa o wysokich parametrach działania, zapewniająca elastyczność zastosowań, oparta na mikrokontrolerze LPC8N04 z rdzeniem Arm® Cortex®-M0+

Układ NXP LPC8N04 to mikrokontroler klasy podstawowej z rdzeniem Cortex-M0+ i wbudowanym interfejsem NFC. Wystarczy minimalna liczba elementów zewnętrznych podłączonych do układu LPC8N04, aby umożliwić zastosowania związane z komunikacją NFC.

Układ LPC8N04 obsługuje wiele funkcji, takich jak szereg trybów ograniczających zużycie energii i możliwość wyboru częstotliwości procesora w zakresie do 8 MHz w celu zapewnienia niskiego poboru mocy.

Główne zastosowania:

Elektronika użytkowa

 • Klimatyzacja/moduł zewnętrzny
 • Gry planszowe
 • Zmywarka
 • Rowery elektryczne
 • Słuchawki douszne
 • Wyświetlacze domowe
 • Bramki do inteligentnych systemów domowych
 • Inteligentne zegarki

Opieka zdrowotna

 • Ubieralne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia

Przemysł

 • Sterowanie ruchem i robotyka

Bezpieczne płatności transakcyjne i w handlu detalicznym

 • Terminale typu ePOS (Electronic Point of Sale)

Główne cechy:

 • Rdzeń Arm Cortex-M0+ taktowany prędkością do 8 MHz
 • Sterownik NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)
 • Debuger SWD firmy Arm
 • 32 kB pamięci flash, 8 kB pamięci SRAM, 4 kB układowej pamięci EEPROM
 • Do 12 interfejsów GPIO
 • Programowalny układ Watchdog Timer (WDT)
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Interfejs NFC/RFID ISO 14443 typ A
 • Szeregowa magistrala I2C o pełnym zakresie funkcji i tryb Fast o szybkości transferu danych 400 kbit/s, rozpoznawanie szeregu adresów i tryb monitora
 • Interfejs SPI/SSP
 • Układ LPC8N04 może być zasilany także z wykorzystaniem technologii NFC
 • Uruchomienie za pomocą NFC
 • Czujnik temperatury o dokładności +/- 1,5°C w zakresie od - 40°C do 85°C
 • Kompatybilność ze środowiskiem programowania (IDE) MCUXpresso IDE i innymi popularnymi narzędziami, takimi jak IAR i Keil®)

Aby WYGRAĆ płytkę rozwojową LPC8N04 z komunikacją NFC, podaj swoje dane i odpowiedz na nasze pytanie!Która z poniższych nazw najlepiej opisuje Twoje stanowisko? *

Jakie jest główne przeznaczenie produktów kupowanych przez Ciebie w Farnell element14?*

Korzystam z układu LPC8N04 do opracowania wodoodpornej aplikacji i nie wolno mi użyć baterii i standardowo podłączanych źródeł zasilania elektrycznego. Z której funkcji układu LPC8N04 mogę skorzystać? *

Zgadzam się na otrzymywanie od Premier Farnell informacji o ofertach, produktach i usługach na moją skrzynkę e-mail    oraz przez telefon  

* Pole obowiązkowe

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia dotyczące losowania nagród

 1. Niniejsza promocja dotycząca losowania nagród („Losowanie”) jest organizowana przez firmę Premier Farnell UK Limited, prowadzącą działalność handlową pod nazwą Farnell element14 („Farnell”).
 2. Uznaje się, że wszyscy uczestnicy biorący udział w Losowaniu („Uczestnicy”) przeczytali i zaakceptowali niniejsze Warunki i postanowienia („Warunki”) oraz wyrazili zgodę, aby ich obowiązywały. Zachęcamy Uczestników do wydrukowania i zachowania kopii Warunków. Farnell zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w każdym czasie. Zmieniona treść Warunków zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy Farnell i warunkiem uczestnictwa w Losowaniu jest wyrażenie przez Uczestników zgody na każdorazowe zastosowanie się do tych zmian.
 3. Prosimy o przesyłanie pytań dotyczących Losowania na adres loyalty@farnell.com.
 4. Udział w Losowaniu nie jest uwarunkowany żadnym zakupem. Każdy Uczestnik otrzyma formularz zgłoszenia udziału w Losowaniu, w którym powinien podać swoje dane kontaktowe i określić zgodność z innymi wymaganiami w ramach niniejszych Warunków i postanowień.
 5. Tylko osoby, które wypełnią formularz zgłoszenia online firmy Farnell („Zgłoszenie”) w dniach od 1 do 31 marca 2018 r. będą mogły wziąć udział w Losowaniu. Zgłoszenia otrzymane po tym czasie nie będą brały udziału w Losowaniu. Uczestnicy w dniu 1 marca 2018 r. powinni mieć ukończone 18 lat i zgłaszać uczestnictwo za zgodą pracodawcy. Farnell respektuje politykę pracodawców, którzy zabraniają swoim pracownikom przyjmowania nagród pieniężnych tego rodzaju. Zwycięzca musi uzyskać podpisane upoważnienie od dyrektora swojego pracodawcy (w stosownych przypadkach), potwierdzające zgodę na przyjęcie Nagrody. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Pracownicy, członkowie zarządu, akcjonariusze jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy Premier Farnell oraz ich najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, partner, dzieci), jak również przedstawiciele i/lub wszystkie osoby związane z organizacją Losowania nie mogą brać udziału w Losowaniu. Dystrybutorzy zajmujący się eksportem oraz ich pracownicy i przedstawiciele nie mogą brać udziału w Losowaniu.
 6. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za Zgłoszenia, których nie otrzymamy z jakichkolwiek powodów, również z powodu błędu technicznego.
 7. Nagrodą jest jeden z układów rozwojowych LPC8N04 z komunikacją NFC (o wartości ok. 17,47 £ bez podatku VAT) („Nagroda”). Nagroda jest niezbywalna, nie przysługuje za nią zwrot i nie można jej otrzymać w formie gotówkowej. Płytka LPC8N04 z technologią NFC jest objęta gwarancjami wynikającymi ze standardowych warunków sprzedaży firmy Farnell (opublikowanych na stronie internetowej firmy www.farnell.com), z zastrzeżeniem wszystkich wyjątków i ograniczeń określonych w tych warunkach sprzedaży. Jakiekolwiek dalsze gwarancje lub oświadczenia niniejszym zostają w sposób wyraźny wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Bez ograniczeń co do ogólnego charakteru poprzedzającego stwierdzenia i zawsze z zastrzeżeniem punktu 16 poniżej firma Farnell niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą z przyjęcia, wykorzystania, stanu, przydatności lub działania płytki LPC8N04 z technologią NFC, nawet jeśli wynika ona z zaniedbania firmy Farnell. Farnell zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody odpowiednim zamiennikiem. Darmowe produkty, które zostaną wysłane, mogą różnić się od tych, które zostały zgłoszone. Za zwrot darmowych produktów nie przysługuje żaden zwrot kosztów.
 8. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, których prawidłowo wypełnione Zgłoszenia zostaną wylosowane jako trzy pierwsze spośród wszystkich wypełnionych zgłoszeń. Losowanie zwycięzców odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. za pomocą internetowego generatora liczb losowych. Decyzja Farnell jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas składania Zgłoszenia) w ciągu 14 dni od losowania. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi potwierdzić otrzymanie powiadomienia w ciągu 5 dni od jego wysłania przez firmę Farnell. Aby odebrać Nagrodę, zwycięzcy Losowania muszą wyrazić zgodę na opublikowanie informacji związanych z jej wygraniem. Jeśli zwycięzca nie udzieli odpowiedzi i nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich danych w tym czasie lub nie kwalifikuje się do Losowania z innych powodów, uznaje się, że zrzeka się on/ona uprawnienia do Nagrody i zostanie losowo wybrany inny zwycięzca. Szczegółowe informacje dotyczące zwycięzców można będzie uzyskać po 6 kwietnia 2018 r., wysyłając wiadomość na adres loyalty@farnell.com.
 10. Farnell zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień zwycięzców przed wydaniem Nagród i może zażądać potwierdzenia tożsamości i wieku. W przypadku podejrzenia oszustwa, uchybień lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia wymagań określonych w Warunkach, Farnell może nie przyznać Nagrody, wycofać przyznaną Nagrodę lub też wybrać innego zwycięzcę.
 11. Farnell poważnie traktuje kwestie związane z prywatnością Uczestników. Dane osobowe uzyskane w wyniku Losowania nie zostaną sprzedane stronom trzecim, lecz zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego Losowania, własnych badań dotyczących klientów, rozwoju firmy oraz do celów statystycznych i związanych z promocją usług i produktów firmy Farnell. Więcej informacji na temat polityki prywatności można uzyskać tutaj: privacy policy statement
 12. Farnell zastrzega sobie prawo do wycofania się z Losowania, zmiany jego zasad lub wydłużenia czasu jego trwania w przypadku wystąpienia przyczyn, które pozostają poza kontrolą firmy. Farnell nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie lub zmianę zasad Losowania z tych przyczyn.
 13. Uczestnicy zgadzają się na przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie stosowane podatki, opłaty i koszty związane z Nagrodą.
 14. Uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w Losowaniu, jeśli ich udział mógłby spowodować naruszenie przez firmę Farnell i samych uczestników jakichkolwiek umów (w szczególności umów o pracę), w których występują oni jako strona, lub naruszenie jakichkolwiek praw, regulacji czy przepisów, które dotyczą Uczestnika lub firmy Farnell. Farnell zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakichkolwiek zgłoszeń niezgodnych z tym postanowieniem.
 15. Firma Farnell nie wyklucza odpowiedzialności wynikającej z Warunków w związku ze śmiercią lub obrażeniami ciała spowodowanymi zaniedbaniem z jej strony, jak również wynikającej z naruszenia Części II Ustawy o ochronie praw konsumentów z 1987 roku lub w związku z żadną sprawą, w której wyłączenie odpowiedzialności lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez firmę Farnell byłyby niezgodne z prawem.
 16. Niniejsze Losowanie oraz jakiekolwiek spory i roszczenia wynikające z przedmiotu Losowania lub z nim związane podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i zgodnie z nimi będą interpretowane, a Uczestnicy w sposób nieodwołalny zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii jako sądów właściwych do rozpatrywania wszelkich sporów i roszczeń wynikających z niniejszego Losowania i z nim związanych.