Prywatność

Polityka prywatności

W tym Zawiadomienie informacyjne

Premier Farnell UK Limited (w treści niniejszego dokumentu również jako „Farnell”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) jest członkiem ogólnoświatowej grupy firm, w skład której wchodzi spółka dominująca AVNET Inc. (z siedzibą w USA). Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Pana/Pani danych osobowych jest dla nas ważna. W tej witrynie internetowej Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglia, 860093, występuje w roli administratora danych, którego zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie jako uzupełnienie naszej Polityki ochrony danych osobowych oraz wszystkich naszych Zasad i warunków. W celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, udostępniamy Panu/Pani następujące informacje:

Jakie dane osobowe są gromadzone i/lub przetwarzane przez Farnell?

W zależności od sposobu Pana/Pani kontaktu z nami, zbierane i przetwarzane będą następujące dane rejestracyjne:

 • Nazwa użytkownika
 • Nazwa firmy
 • Wydział
 • Zwrot grzecznościowy, w stosownych przypadkach tytuł
 • Imię i nazwisko
 • Nr tel., nr faksu
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Adres IP

Jak wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe?

Farnell wykorzystuje dane osobowe na Pana/Pani temat, którymi dysponujemy, do następujących celów:

 • Rejestrowanie dostępu do naszych witryn internetowych (adres IP) w celach statystycznych, optymalizacja, poprawa i dalszy rozwój witryny internetowej, na przykład poprzez analizę zachowań użytkowników w odniesieniu do dat i godzin odwiedzin oraz ilości wyświetlanych danych.
 • Informowanie o produktach, usługach i projektach, np. w drodze odpowiedzi na zapytania lub prośby.
 • Planowanie, wykonywanie i zarządzanie stosunkiem umownym np. poprzez realizację transakcji i zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, księgowość, audyt, fakturowanie i odbiór, organizację wysyłek i dostaw, ułatwianie napraw i świadczenie usług wsparcia.
 • Reklamowanie produktów i/lub usług podobnych lub identycznych do wcześniej zakupionych produktów lub usług, o ile nie zgłoszono sprzeciwu, i wysyłanie newsletterów.
 • Prowadzenie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, konkursów lub innych działań promocyjnych lub wydarzeń, oraz zarządzanie nimi.
 • Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, wykrywanie błędów (za pośrednictwem plików dziennika), a także zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych przestępczych lub złośliwych działań i zapobieganie im.
 • Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak obowiązek prowadzenia dokumentacji) i dotyczącymi kontroli zgodności oraz politykami lub standardami branżowymi Farnell; oraz
 • Rozwiązywanie sporów, egzekwowanie warunków naszych umów oraz ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania i przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tych celach z racji wykonania stosunku umownego lub prawnie uzasadnionego interesu Farnell lub strony trzeciej. W przypadku wyraźnego udzielenia przez Pana/Panią zgody również ona może stanowić podstawę prawną Farnell do przetwarzania lub wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku usunięcia dotychczasowej podstawy prawnej przetwarzania Pana/Pani danych ich dalsze przetwarzanie przez Farnell będzie możliwe tylko wtedy, gdy pojawi się inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Ponadto informujemy, że w naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan/Pani w treści naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

Czy Farnell udostępnia Pana/Pani dane osobowe stronom lub krajom trzecim?

Farnell może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do innych spółek Avnet i Premier Farnell, ale tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to ściśle wymagane do celów wymienionych powyżej. Pozostałe spółki Avnet i Premier Farnell działają wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są związane umownym zobowiązaniem do działania zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych oraz do zapewnienia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Jeżeli jest to prawnie dozwolone, dane osobowe mogą być przekazywane przez Farnell sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom w przypadku, gdy okaże się to konieczne do zapewnienia zgodności z prawem lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W związku z funkcjonowaniem naszych witryn internetowych i usług świadczonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, Farnell współpracuje z dostawcami usług (tzw. podmiotami przetwarzającymi dane), takich jak hosting lub konserwacja IT, którzy działają wyłącznie na polecenie Farnell i są zobowiązani umownie do działania zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych oraz do zapewnienia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach nienależących do Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), których obowiązujące prawo nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych jak prawo Pana/Pani kraju macierzystego.

W zakresie, w jakim takie przekazywanie danych będzie dotyczyć odbiorców w krajach poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), zapewnimy, że będzie ono odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych, które ograniczają przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy oraz które wymagają wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych!

Zabezpieczenie takie może stanowić: decyzja o adekwatności ochrony, w której Unia Europejska uznała, że kraj, w którym znajduje się odbiorca, posiada odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych, wykonanie przez odbiorcę standardowych klauzul umownych UE (znanych również jako klauzule modelowe UE), wdrożenie przez odbiorcę wiążących reguł korporacyjnych („WRK”), lub jakiekolwiek inne prawnie dopuszczalne rozwiązanie.

W przypadku, gdy zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o zarejestrowanie się na stronie element14 Community Site, Pana/Pani dane osobowe będą, za Pana/Pani zgodą, przekazywane naszej brytyjskiej grupie spółek Premier Farnell Ltd, będącej operatorem tej strony i sprawującej funkcję administratora danych, umożliwiając jej wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych znajdujących się na tej stronie zgodnie z jej polityką prywatności.

Jak długo Farnell będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

O ile w momencie gromadzenia danych osobowych nie zaznaczono wyraźnie inaczej, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ich przydatności do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone oraz w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowego lub handlowego).

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Panu/Pani prawo do:

 1. żądania od Farnell udzielenia informacji o Pana/Pani danych osobowych przechowywanych i/lub przetwarzanych przez Farnell oraz otrzymania kopii danych osobowych na Pana/Pani temat w zorganizowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie,
 2. żądania od Farnell sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
 3. żądania od Farnell usunięcia danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi,
 4. żądania od Farnell ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przekazania Panu/Pani danych osobowych, które Pan/Pani aktywnie przekazał(a) innemu wybranemu przez Pana/Panią odbiorcy, oraz
 6. do sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Farnell lub strony trzeciej z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Bezpieczeństwo

Farnell podejmuje uzasadnione i odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego ich przetwarzaniem i charakterem tych danych. Przykładem może być wykorzystanie technologii SSL (szyfrowanie, uwierzytelnianie, integralność wiadomości).

Aby zapobiec wykorzystaniu tych informacji przez nieupoważnionego użytkownika, zalecamy całkowite wylogowanie się z konta i podjęcie kroków w celu usunięcia historii przeglądania i przechowywanych plików cookie.

Łącza do innych witryn internetowych

Oferowanie jakichkolwiek łącz do witryny internetowej strony trzeciej stanowi zaproszenie ze strony właściciela tej strony i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Witryny internetowe, do których prowadzą łącza umieszczone w tej witrynie niekoniecznie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za znajdujące się w tych witrynach treści lub praktyki tychże witryn w zakresie ochrony prywatności, ani za żaden program, do którego prowadzą pojawiające się w nich w dowolnym momencie łącza. Nie zawsze wspieramy firmy (lub powiązane produkty lub usługi), do których prowadzą łącza zawarte w tej witrynie. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na uzyskanie dostępu do którejkolwiek z witryn stron trzecich, do których prowadzą łącza umieszczone w tej witrynie, robi to Pan/Pani wyłącznie na własne ryzyko. Niniejszym zrzekamy się wszelkich praw do znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, praw autorskich, patentów, nazw domen lub innych praw własności intelektualnej stron trzecich.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Zespół ds. ochrony danych osobowych Farnell zapewnia wsparcie w razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, komentarzy, wątpliwości lub skarg, a także w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z któregokolwiek z praw związanych z ochroną danych, jak wspomniano powyżej. Kontakt z zespołem ds. ochrony danych osobowych Farnell: DPO@farnell.com.

The data protection officer for Germany is Stefan schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Zespół ds. ochrony danych osobowych Farnell dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć wszystkie zgłoszone do niego wnioski i skargi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do właściwego organu ochrony danych z wnioskiem lub skargą. Lista krajowych organów ochrony danych jest dostępna tutaj.

Podczas przeglądania i korzystania z naszej witryny internetowej Farnell gromadzi, przechowuje i/lub przetwarza dane osobowe. W celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ochrony danych osobowych. Informacje na temat obsługiwanych przez nas plików cookie i sposobu ustawienia własnych preferencji można znaleźć w treści naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Polityka ochrony danych osobowych

Farnell – Polityka ochrony danych osobowych

I. Wprowadzenie

Premier Farnell UK Limited (w treści niniejszego dokumentu również jako „Farnell”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) jest członkiem ogólnoświatowej grupy firm, w skład której wchodzi spółka dominująca AVNET Inc. (z siedzibą w USA). Zobowiązujemy się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych („Polityka”) opiera się na zasadach i wymogach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) UE. Poprzez niniejszą politykę chcielibyśmy poinformować Pana/Panią, czyli osobę, której dane dotyczą, o tym, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe oraz o Pana/Pani prawach jako osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

II. Zakres i elementy opcjonalne

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich spółek, spółek zależnych, spółek stowarzyszonych, biur i jednostek biznesowych wszystkich spółek z grupy AVNET Inc. w regionie EMEA. Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie formy przetwarzania danych osobowych. Opisano w niej, w jaki sposób Farnell gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe uzyskane bezpośrednio od użytkownika, klienta, dostawcy, partnera handlowego lub innych stron, lub uzyskane pośrednio z innych źródeł. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji lub dowolnych środków, w tym, między innymi, poczty elektronicznej, przesyłania plików, wprowadzania danych osobowych do aplikacji i narzędzi, witryn internetowych lub aplikacji mobilnych, stron i platform mediów społecznościowych.

Niniejsza Polityka może być uzupełniona szczegółowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz oświadczeniami odnoszącymi się do konkretnych form lub celów przetwarzania danych. Dane zanonimizowane (dane nieosobowe), np. na potrzeby analiz statystycznych lub badań, nie podlegają niniejszej Polityce.

W krajach, w których dane osób prawnych są chronione w takim samym stopniu jak dane osobowe, niniejsza Polityka dotyczy w równym stopniu danych osób prawnych.

III. Stosowanie przepisów prawa krajowego

Chociaż RODO ma zastosowanie w całej UE, w niektórych krajach mogą istnieć przepisy ustawowe i wykonawcze, które określają dalsze wymogi ochrony danych, w szczególności warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych. W związku z tym w stosownych przypadkach należy każdorazowo sprawdzać, czy przepisy te obowiązują.

IV. Glosariusz i definicje

Glosariusz ważnych terminów i definicji znajduje się w Załączniku A do niniejszej Polityki.

V. Dane osobowe, które przetwarzamy, cele i podstawy prawne

W tej części naszej Polityki opisujemy, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy oraz wyjaśniamy cel oraz podstawę prawną naszych działań w tym zakresie. Ilość przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od kontekstu i okoliczności Pana/Pani interakcji z nami.

1. Obsługa zamówień i wypełnianie zobowiązań umownych

Gdy składa Pan/Pani u nas zamówienia na zakup towarów lub usług lub gdy przed złożeniem zamówienia zwraca się Pan/Pani do nas o udzielenie informacji na temat produktów i usług, albo gdy prosi Pan/Pani o wsparcie dotyczące zamówionych przez Pana/Panią produktów lub usług, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do negocjowania i wykonania umowy, wypełnienia wszelkich zobowiązań umownych, a także do wykonywania naszych, wynikających z umowy, praw. Obejmuje to również usługi doradcze w ramach umowy, jeżeli są one związane z celem umowy. Przed zawarciem umowy dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania ofert lub w celu spełnienia innych żądań dotyczących zawarcia umowy.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres wysyłki i adres rozliczeniowy), informacje o zamówionych i dostarczonych towarach i usługach (w tym zamówionych i dostarczonych towarach i usługach, instrukcje dotyczące zamówienia, działalności biznesowej i zainteresowań klientów oraz historii zamówień), informacje finansowe (w tym dane do faktur, preferowane opcje płatności, termin płatności, informacje o koncie bankowym i karcie kredytowej).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówień i wykonania zobowiązań umownych oraz wykonania praw umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wypełnianie zobowiązań umownych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zrozumienia działalności gospodarczej i interesów oraz historii zamówień klientów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy). Podstawą prawną przetwarzania i przechowywania danych osobowych w celu spełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji (w tym standardów rachunkowości handlowej oraz obowiązków w zakresie podatków i zatrzymywania danych fiskalnych) jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego).

2. Przeglądanie naszych witryn internetowych, stron mediów społecznościowych lub platform lub rejestracja na nich

Podczas przeglądania przez Pana/Panią naszych witryn internetowych, serwisów lub platform społecznościowych możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia, aby uchwycić i zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z naszych witryn internetowych, a także stron i platform społecznościowych.

Nie wszystkie nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie i technologię śledzenia, które gromadzą dane osobowe. W zależności od stosowanych plików cookie i technologii śledzenia, gromadzimy informacje o zachowaniach użytkowników podczas przeglądania naszych witryn internetowych, korzystania z serwisów lub platform społecznościowych, w tym informacje o tym, jak reagują oni na reklamy i oferty, lub w jaki sposób proces zakupu jest przeprowadzony. Możemy również gromadzić informacje o urządzeniu, którego użyto do uzyskania dostępu do naszych witryn internetowych, serwisów lub platform mediów społecznościowych (w tym informacje takie jak model urządzenia i rodzaj systemu operacyjnego, typ przeglądarki, adres IP, identyfikatory urządzeń mobilnych).

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie i technologii śledzenia stosowanych w naszych witrynach internetowych, serwisach i platformach społecznościowych można znaleźć w treści naszej Polityki dotyczącej plików cookie. Obejmuje to informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce i jak zapobiec śledzeniu zachowań użytkowników w przeglądarce.

Kiedy rejestruje się Pan/Pani w jednej z naszych witryn internetowych, a także w serwisie lub na portalu społecznościowym przetwarzamy dodatkowo Pana/Pani dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, e-mail, telefon) oraz dane konta (w tym nazwę użytkownika, hasło, dane logowania), z wyjątkiem przypadków, gdy dozwolona jest rejestracja pod pseudonimem. Jeśli nie zdecyduje się Pan/Pani udostępnić nam tych informacji, rejestracja bądź korzystanie z niektórych z naszych wymagających rejestracji usług może być niemożliwe.

Podstawą prawną przetwarzania informacji o zachowaniach użytkowników przeglądających strony internetowe, o ile zawierają one dane osobowe, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych), jeżeli poprosimy Pana/Panią o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne szczególne przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych dostępnych online mogą również wymagać od Pana/Pani wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. W niektórych okolicznościach, np. gdy przetwarzamy ograniczoną ilość danych osobowych, które ze względu na rodzaj i charakter nie wpływają znacząco na Pana/Pani prawa i wolności, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w kontekście przeglądania lub rejestracji w naszych witrynach internetowych, a także na portalach lub platformach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy). W zakresie, w jakim w uzasadnionym interesie pozostaje zrozumienie zainteresowań i działań użytkowników, aby umożliwić nam ulepszanie i dostosowywanie naszych witryn internetowych i ofert, usprawnianie procesu zakupów oraz wykrywanie nadużyć i oszukańczych działań oraz zapobieganie im.

3. Komunikacja, marketing, udział w promocjach, wydarzeniach i informacje zwrotne

W przypadku gdy kontaktuje się Pan/Pani z nami w celu uzyskania odpowiedzi na jakiekolwiek zapytanie lub prośbę, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, dane firmy lub organizacji, dla której Pan/Pani pracuje, adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe), o ile okaże się to konieczne w celu rozpatrzenia Pana/Pani zapytania lub prośby i udzielenia na nie odpowiedzi.

W przypadku zakupu u nas przez Pana/Panią towarów lub usług lub jeśli wskazał(a) nam Pan/Pani, że jest zainteresowany(-a) określonymi towarami lub usługami, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, dane firmy lub organizacji, dla której Pan/Pani pracuje, adres e-mail, telefon, inne dane kontaktowe) w celu kontaktowania się z Panem/Panią i przesłania Panu/Pani informacji na temat towarów i usług naszych lub naszych partnerów biznesowych, nowych osiągnięć technologicznych, ofert specjalnych i możliwości biznesowych.

W przypadku gdy bierze Pan/Pani udział w organizowanych lub sponsorowanych przez nas promocjach lub wydarzeniach, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, dane firmy lub organizacji, dla której Pan/Pani pracuje, adres e-mail, telefon, inne informacje kontaktowe) w celu zarządzania Pana/Pani udziałem w promocji lub wydarzeniu, w celu dostarczenia Panu/Pani informacji na temat towarów i usług naszych lub naszych partnerów biznesowych, nowych osiągnięć technologicznych, ofert specjalnych i możliwości biznesowych. Będziemy również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu uzyskania Pana/Pani opinii na temat promocji lub wydarzenia oraz poziomu zadowolenia z naszych usług, towarów oraz wyników, a także usług, towarów oraz wyników naszych partnerów biznesowych. Możemy również poprosić Pana/Panią o datki na rzecz poprawy jakości naszych towarów i usług, a także współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu komunikowania się z Panem/Panią i odpowiadania na wszelkiego rodzaju zapytania lub wnioski jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (konieczność wypełnienia zobowiązań umownych), o ile ma to miejsce w kontekście przygotowania lub ułatwienia zawarcia umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i wnioski w związku z umową. O ile dane osobowe są przetwarzane w celu komunikowania się z Panem/Panią w innych sprawach, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu kontaktowania się z Panem/Panią i przesłania informacji o naszych towarach i usługach, nowych osiągnięciach technologicznych, ofertach specjalnych i możliwościach biznesowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych), o ile poprosimy Pana/Panią o wyrażenie takiej zgody. W niektórych okolicznościach, np. gdy przetwarzamy ograniczoną ilość danych osobowych, które ze względu na rodzaj i charakter nie wpływają znacząco na Pana/Pani prawa i wolności, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu kontaktowania się z Panem/Panią i przesłania Panu/Pani informacji o naszych towarach i usługach, nowych osiągnięciach technologicznych, ofertach specjalnych i możliwościach biznesowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy).

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w celu zarządzania Pana/Pani udziałem w promocji lub imprezie, lub w celu dostarczenia Panu/Pani informacji na temat towarów i usług naszych lub naszych partnerów biznesowych, nowych osiągnięć technologicznych, ofert specjalnych i możliwości biznesowych, lub w celu zwrócenia się do Pana/Pani z prośbą o informację zwrotną lub datek, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych), o ile poprosimy Pana/Panią o wyrażenie takiej zgody. W niektórych okolicznościach, np. gdy przetwarzamy ograniczoną ilość danych osobowych, które ze względu na rodzaj i charakter nie wpływają znacząco na Pana/Pani prawa i wolności, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy).

4. Obowiązki prawne i zgodność

Jako firma działająca globalnie podlegamy różnym prawom i przepisom, które nakładają na nas obowiązki prawne. Niektóre z tych praw i przepisów mogą wymagać gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (np. przepisy podatkowe, prawa handlowe, przepisy dotyczące zgodności z przepisami handlowymi i eksportowymi, kodeksy celne, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy). W przypadku gdy takie zobowiązania prawne opierają się na przepisach ustawowych i wykonawczych UE lub państw członkowskich UE podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku gdy takie zobowiązania prawne opierają się na przepisach ustawowych i wykonawczych państw trzecich (spoza UE) zgodność z tymi zobowiązaniami prawnymi może stanowić prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ma to również zastosowanie wobec przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z naszymi politykami, kodeksami postępowania i przepisami.

5. Rekrutacja i proces aplikacyjny

Kiedy zatrudniamy nowych pracowników, przetwarzamy ich dane osobowe podawane w aplikacji. Przetwarzanie danych do celów rekrutacji i realizacji procesu aplikacyjnego będzie zasadniczo obejmować dane osobowe (w tym imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy) oraz dane zawarte w CV i dotyczące kwalifikacji (w tym dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, zaświadczenia o zaawansowanym wykształceniu, poświadczenia i umiejętności). Po zakończeniu procesu aplikacyjnego możemy kontynuować przetwarzanie (przechowywanie) danych osobowych kandydatów przez pewien czas, jeżeli okaże się to konieczne w celu zapewnienia nam możliwości dochodzenia swoich praw lub obrony przed roszczeniami w kontekście procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji i rozpatrywania wniosków jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (konieczność wypełnienia zobowiązań umownych) w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do rozpatrzenia i oceny wniosków oraz do wyboru kandydatów i wykonania umowy o pracę, a także do wykonywania praw lub obrony przed roszczeniami w kontekście procesu rozpatrywania wniosków.

Składając podanie o pracę na określonym stanowisku w Farnell za pośrednictwem witryny internetowej poświęconej rozwojowi kariery zawodowej, platformy rekrutacyjnej lub portalu z ofertami pracy lub odpowiadając na ogłoszenie o pracy, kandydaci powinni również odwoływać się do bardziej szczegółowych informacji na temat prywatności, które mogą być udostępniane w witrynie internetowej poświęconej karierze zawodowej, na platformie rekrutacyjnej, w portalu z ofertami pracy lub w ogłoszeniu o pracy.

VI. Dane osobowe dzieci

Działania Farnell koncentrują się na stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B). Dlatego też nie zabiegamy celowo o dane osobowe dzieci ani nie wysyłamy do nich próśb o dane osobowe. Chociaż użytkownicy w każdym wieku mogą poruszać się po naszych witrynach internetowych, a także portalach lub platformach społecznościowych, służą one wyłącznie do celów B2B i nie są skierowane do dzieci. Jeżeli otrzymamy od rodzica lub opiekuna stosowne powiadomienie lub w inny sposób odkryjemy, że dziecko poniżej 16. roku życia dokonało niedozwolonej rejestracji w jednej z naszych witryn internetowych bądź w portalu czy platformie, usuniemy jego konto i dane osobowe z naszych rejestrów.

VII. Udostępnianie danych osobowych usługodawcom i stronom trzecim

Nie wszystkie operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będą przeprowadzane przez Farnell w sposób samodzielny. Czasami korzystamy z usług dostawców usług i sprzedawców („podmiotów przetwarzających dane”), którzy przetwarzają dla nas dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Takimi podmiotami przetwarzającymi dane mogą być firmy zewnętrzne lub podmioty stowarzyszone Farnell (firmy z naszej grupy). Każdy taki outsourcing przetwarzania danych będzie podlegał protokołowi należytej staranności i monitorowania dostawcy usług / sprzedawcy i będzie regulowany umową o przetwarzaniu danych.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy dostawców usług i sprzedawców jako podmioty przetwarzające dane do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

dostawcy usług informatycznych, dostawcy aplikacji, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług hostingu platform i stron internetowych, firmy zajmujące się usuwaniem danych, agencje marketingowe, agencje badań rynku, partnerzy reklamowi, dostawcy usług w zakresie zarządzania zleceniami i kontami, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług logistycznych, dostawcy usług obsługi klienta.

Poza udostępnianiem danych osobowych usługodawcom i sprzedawcom może być konieczne udostępnienie danych osobowych stronom trzecim ze względu na prawny obowiązek takiego działania lub ze względu na prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu zgodności z polityką i przepisami lub ułatwieniu współpracy biznesowej. W takich przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

władze publiczne i organy administracyjne, organy ścigania i zapobiegania nadużyciom finansowym, sądy, prawnicy, księgowi podatkowi, firmy księgowe i audytorskie, agencje informacji kredytowej, dostawcy kart płatniczych i ubezpieczeń, producenci i odsprzedawcy, sprzedawcy detaliczni.

Jeśli korzysta Pan/Pani z naszych witryn internetowych, a także portali lub platform społecznościowych i jeśli zdecyduje się Pan/Pani połączyć z nami swoje konta na tych stronach, portalach lub platformach lub jeżeli jest Pan/Pani zalogowany(-a) na swoim koncie na portalu społecznościowym, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane operatorom tych stron i platform społecznościowych.

W przypadku, gdy zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o zarejestrowanie się na stronie element14 Community Site, Pana/Pani dane osobowe będą, za Pana/Pani zgodą, przekazywane naszej brytyjskiej grupie spółek Premier Farnell Ltd, będącej operatorem tej strony i sprawującej funkcję administratora danych, umożliwiając jej wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych znajdujących się na tej stronie zgodnie z jej polityką prywatności.

Jeśli sprzedamy lub dokonamy zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, lub przekażemy obszar naszej działalności nowemu właścicielowi, ujawnimy Pana/Pani dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, która nabędzie nasze aktywa lub do której firma zostanie przeniesiona.

Możemy udostępniać informacje powiązanym lub niepowiązanym z nami stronom trzecim na zasadzie anonimowej, zbiorczej. O ile informacje te nie umożliwią Pana/Pani bezpośredniej identyfikacji i o ile nie będą zawierać danych osobowych, w niektórych przypadkach strony trzecie mogą być w stanie połączyć te zbiorcze informacje z innymi posiadanymi na Pana/Pani temat danymi lub danymi, które zebrały od Pana/Pani lub otrzymały od innych stron trzecich w sposób pozwalający im na Pana/Pani bezpośrednią identyfikację. W przypadku gdy udostępniamy takie dane stronom trzecim, podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że w celu ochrony Pana/Pani danych strony te stosują odpowiednie zabezpieczenia.

VIII. Okresy przechowywania danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji lub osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane. Niemniej jednak w większości przypadków dane osobowe są przez nas przetwarzane w więcej niż jednym celu, np. jeśli przetwarzanie danych odbywa się w kontekście zakupu, przetwarzamy dane osobowe w celu przekazania i realizacji zamówienia, dostawy towarów lub usług, fakturowania i płatności, a następnie zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta. Jednocześnie jako korporacja podlegamy również obowiązkom prowadzenia dokumentacji i musimy przestrzegać przepisów podatkowych i prawa handlowego, które wymagają znacznie dłuższego przechowywania niektórych dokumentów i plików, które mogą zawierać dane osobowe.

W razie przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w celu realizacji zamówień i wypełnienia zobowiązań umownych, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będzie Pan/Pani naszymi klientem lub jak długo będzie Pan/Pani utrzymywać z nami kontakty handlowe. Dane osobowe zawarte w dokumentach lub aktach podlegających przepisom podatkowym będą przechowywane przez okres 10 lat (chyba że przepisy ustawowe lub toczące się postępowania sądowe lub podatkowe będą wymagać dłuższego przechowywania), dane osobowe zawarte w dokumentach lub aktach podlegających przepisom handlowym będą przechowywane przez okres 6 lat (chyba że przepisy ustawowe lub toczące się postępowania sądowe będą wymagać dłuższego przechowywania).

W razie przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych w celu zrozumienia zachowania użytkowników korzystających z internetu będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do tworzenia statystyk użytkowników i raportów analitycznych wykorzystujących dane zbiorcze (dane nieosobowe). Szczegółowe informacje na temat tego, jak długo takie dane osobowe będą przechowywane można znaleźć w treści naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

W razie przetwarzania danych osobowych w celach komunikacyjnych, marketingowych, promocyjnych, eventowych i zwrotnych będziemy przechowywać je przez okres ich przydatności do celów komunikacji z Panem/Panią lub tak długo, jak długo będziemy wykazywać prawnie uzasadniony interes w dostarczaniu Panu/Pani informacji biznesowych, informacji o produktach i usługach lub materiałów marketingowych, eventowych i promocyjnych, z wyjątkiem sytuacji, w których sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w tych celach.

W razie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, które nakładają obowiązki prawne na Farnell, będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak będą tego wymagać przepisy ustawowe i wykonawcze.

W razie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach związanych z rekrutacją i procesem aplikacyjnym, Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia i oceny wniosków, wyboru kandydatów, negocjowania i wykonania umowy o pracę oraz dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami w kontekście procesu aplikacyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pana/Pani dane osobowe – o ile okaże się to konieczne w celu wykonania umowy o pracę – będą przechowywane tak długo, jak długo będzie Pan/Pani zatrudniony(-a) w Farnell i po zakończeniu stosunku pracy, tak długo, jak będzie to konieczne w celu spełnienia wymogów dotyczących przechowywania danych, lub tak długo, jak przechowywanie danych przed dłuższy okres będzie wymagane w związku z nadchodzącymi lub toczącymi się postępowaniami sądowymi. Jeśli Pana/Pani aplikacja nie zostanie przyjęta, będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres do sześciu miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i procesami sądowymi.

Jeśli Pana/Pani aplikacja nie zostanie przyjęta, ale wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przechowywanie przez nas Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres do dwóch lat, chyba że w naszych witrynach internetowych poświęconych rozwojowi kariery zawodowej, platformach rekrutacyjnych lub portalach z ofertami pracy, lub w ogłoszeniu o pracę określono inaczej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Czasami może zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych odbiorcom w innych krajach. Może do tego dojść w przypadku, gdy pewne informacje, które mogą zawierać dane osobowe, muszą być udostępniane naszej firmie macierzystej Avnet, Inc. w USA lub w kontekście współpracy międzynarodowej i współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, lub gdy zamówienia są obsługiwane, zarządzane i wysyłane w skali międzynarodowej. Jeżeli i w takim zakresie, w jakim będziemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane, Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przekazywane takim podmiotom znajdujących się w innych krajach.

W zakresie, w jakim takie przekazywanie danych będzie dotyczyć odbiorców w krajach poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), zapewnimy, że będzie ono odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych, które ograniczają przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy oraz które wymagają wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zabezpieczenie takie może stanowić: decyzja o adekwatności ochrony, w której Unia Europejska uznała, że kraj, w którym znajduje się odbiorca, posiada odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych, wykonanie przez odbiorcę standardowych klauzul umownych UE (znanych również jako klauzule modelowe UE), wdrożenie przez odbiorcę wiążących reguł korporacyjnych („WRK”), lub jakiekolwiek inne prawnie dopuszczalne rozwiązanie.

Jeśli ma Pan/Pani szczególne obawy dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych podczas przesyłania ich do krajów trzecich, może Pan/Pani zwrócić się z zapytaniem do Kierownika ds. ochrony danych: DPO@farnell.com.

X. Bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona danych karty płatniczej

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych przed przypadkową lub bezprawną manipulacją, zniszczeniem lub utratą, zmianą oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem stron trzecich. Takie środki bezpieczeństwa obejmują narzędzia uwierzytelniania, zapory ogniowe, monitorowanie systemów i sieci informatycznych, pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa są regularnie poddawane przeglądowi i dostosowywane, z uwzględnieniem stanu techniki, charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dynamiczny kontekst środków bezpieczeństwa, stan techniki, słabe punkty, zagrożenia i ryzyko, zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa jest niemożliwe.

Możemy przechowywać dane Pana/Pani karty płatniczej wyłącznie w celu dokonania płatności za złożone u nas zamówienia. Będziemy również przechowywać te dane w celu przyspieszenia wszelkich przyszłych zakupów, których może Pan/Pani u nas dokonać. Chronimy przechowywane przez nas dane kart, ujawniając tylko ostatnie cztery cyfry numeru konta w toku procesu potwierdzania złożenia zamówienia. Prowadzimy fizyczne, elektroniczne i proceduralne kontrole w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem wszelkich przechowywanych przez nas informacji umożliwiających osobistą identyfikację osób. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i również Pana/Panią prosimy o podejmowanie rozsądnych kroków w celu zapewnienia ochrony danych Pana/Pani konta, w tym identyfikatora użytkownika i hasła, aby zapobiec ich nieuprawnionemu wykorzystaniu. Aby zapobiec wykorzystaniu tych informacji przez nieupoważnionego użytkownika, zalecamy całkowite wylogowanie się z konta i podjęcie kroków w celu usunięcia historii przeglądania i przechowywanych plików cookie.

Jeśli ma Pan/Pani szczególne obawy dotyczące poziomu ochrony Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani zwrócić się z zapytaniem do Kierownika ds. ochrony danych: DPO@farnell.com.

XI. Preferencje dotyczące marketingu

Jak wskazano w sekcji IV. pkt. 3 niniejszej Polityki, przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych osobowych (dotyczy to między innymi imienia i nazwiska, tytułu, danych firmy lub organizacji, dla której Pan/Pani pracuje, adresu e-mail, telefonu, innych informacji kontaktowych) może odbywać się w oparciu o Pana/Pani zgodę na takie przetwarzanie lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes w celu zarządzania Pana/Pani udziałem w promocji lub wydarzeniu, lub w celu dostarczenia Panu/Pani informacji na temat towarów i usług naszych lub naszych partnerów biznesowych, nowych osiągnięć technologicznych, ofert specjalnych i możliwości biznesowych. W szczególności możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z wszelkimi Pana/Pani preferencjami, jeżeli takowe zostały wyrażone, do wysyłania Panu/Pani informacji o produktach i usługach oraz wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu i mediów społecznościowych, chyba że nie wyraził(a) Pan/Pani na to zgody.

O ile wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych nie stanowi wymaganej podstawy prawnej przetwarzania (na co również wymagane jest udzielenie uprzedniej zgody), zawsze ma Pan/Pani możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji o produktach i usługach oraz komunikatów marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub kliknięcie przycisku lub łącza, lub poprzez zmianę swoich preferencji w ustawieniach konta, w zależności od przypadku.

Ma Pan/Pani również możliwość przekazania nam w każdej chwili żądania zaprzestania wysyłania do siebie informacji o produktach i usługach oraz komunikatów marketingowych. Jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, ma Pan/Pani możliwość w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail (bez ponoszenia kosztów komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, z wyjątkiem kosztów transmisji danych na nośniku). Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani, abyśmy kontaktowali się z Panem/Panią w celach marketingowych, prosimy kliknąć tutaj, aby zaktualizować preferencje na Pana/Pani koncie lub przesłać nam pocztą elektroniczną na adres unsubscribe-uk@farnell.com wiadomość e-mail (z informacją na temat formy komunikacji marketingowej, z jakiej chce Pan/Pani zrezygnować) lub skontaktować się z nami drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 00800 121 29 67 (może się to wiązać z dodatkowymi opłatami – w celu uzyskania informacji na ten temat prosimy o kontakt ze swoim dostawcą usług telekomunikacyjnych).

Jeśli poinformuje nas Pan/Pani, że nie życzy sobie otrzymywać od nas informacji o naszych produktach i usługach lub wiadomości marketingowych, wprowadzenie odpowiednich zmian we wszystkich naszych systemach i aplikacjach może nam zająć trochę czasu. Oznacza to, że w trakcie przetwarzania przez nas Pana/Pani zgłoszenia może Pan/Pani otrzymywać od nas niechciane wiadomości.

Należy pamiętać, że skierowanie do nas prośby o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych nie będzie miało żadnego wpływu na pozostałe formy naszego kontaktu z Panem/Panią, takie jak potwierdzenia zamówień i aktualizacje zamówień, a także powiadomienia o wysyłce lub przypomnienia o dokonaniu płatności.

XII. Inne witryny internetowe

Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nasza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tej witryny internetowej, dlatego też odwiedzając inne witryny internetowe, powinien Pan / powinna Pani pamiętać o zapoznaniu się z warunkami polityk prywatności obowiązujących w tych witrynach.

XIII. Prawa użytkownika do jego danych osobowych

Posiada Pan/Pani wiele praw dotyczących należących do Pana/Pani danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania. Prawa te w formie skrótowej przedstawiono poniżej. W celu dochodzenia któregokolwiek z tych praw można kontaktować się z osobą prawną zatrudnioną dla Farnell, będącą Administratorem danych, którą wymieniono w sekcji XV poniżej, lub z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem osoby prawnej Farnell, jeśli dotyczy.

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo zażądać od nas informacji na temat tego, czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, czy też nie.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do tych danych osobowych i uzyskania bliższych informacji dotyczących celu ich przetwarzania; kategorii danych osobowych, których ono dotyczy; tego, kto poza Farnell mógł otrzymać dane, z uwzględnieniem odbiorców w krajach trzecich; wszelkich dostępnych informacji na temat tego, z jakiego źródła uzyskaliśmy Pana/Pani dane, jeżeli nie dostarczył(a) nam ich Pan/Pani bezpośrednio; przewidywanego okresu, przez jaki te dane osobowe będą przechowywane, lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów, które posłużyły do ustalenia tego okresu. Ma Pan/Pani również możliwość uzyskania kopii danych osobowych poddawanych przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do sprostowania (poprawienia) przetwarzanych przez nas danych osobowych na Pana/Pani temat, jeśli są one niedokładne lub nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Pana/Pani danych osobowych. Niemniej jednak mogą istnieć powody i podstawy prawne do przechowywania przez nas Pana/Pani danych osobowych pomimo Pana/Pani prośby, np. jeśli nadal pozostaje Pan/Pani w stosunkach handlowych z nami, a my potrzebujemy tych danych w celu realizacji zamówień lub innych zobowiązań umownych lub jeśli obowiązek prowadzenia ewidencji uniemożliwia ich usunięcie, lub w trakcie rozpatrywania reklamacji. Jeśli będziemy zmuszeni nadal przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, poinformujemy o powodzie takiego postępowania w odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją i okolicznościami. Niemniej jednak pomimo takiego sprzeciwu mogą istnieć powody i podstawy prawne do przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych. Jeśli, pomimo Pana/Pani prośby, będziemy zmuszeni nadal przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, poinformujemy o powodzie takiego postępowania w odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie.

Jeżeli chodzi o kwestię wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania w dowolnym momencie. Dotyczy to również profilowania Pana/Pani danych osobowych, które jest związane z marketingiem bezpośrednim.

5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Oznacza to, że pod pewnymi warunkami może Pan/Pani ograniczyć sposób, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prawo do ograniczenia przetwarzania może być wykonywane w szczególności w przypadku problemów z treścią przechowywanych przez nas danych osobowych lub sposobem ich przetwarzania, np. w przypadku zakwestionowania przez Pana/Panią dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych i weryfikacji przez nas dokładności danych, przetwarzanie może zostać ograniczone na czas weryfikacji.

6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest podstawą prawną ich przetwarzania ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jednak zazwyczaj dotyczy przetwarzania danych wyłącznie po dokonaniu takiego zgłoszenia. Jakiekolwiek przypadki przetwarzania danych osobowych w przeszłości, które miały miejsce w oparciu o udzieloną nam zgodę na takie działanie, mogą podlegać innym przepisom lub zobowiązaniom, które wymagają dalszego przetwarzania danych osobowych i uprawniają nas do niego.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo zażądać od nas przeniesienia, przekazania lub skopiowania przekazanych nam danych osobowych tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w ramach innej usługi lub u innego dostawcy. Ma Pan/Pani prawo zażądać od nas kopii danych osobowych w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, umożliwiającym ich przechowywanie w celu dalszego użytku osobistego. Ma Pan/Pani również prawo zażądać przekazania Pana/Pani danych bezpośrednio do innej organizacji.

Jednakże prawo do przenoszenia danych może podlegać ograniczeniom wynikającym z technicznej wykonalności takiego przeniesienia. Prawo do przenoszenia danych nie nakłada na nas obowiązku przyjęcia lub utrzymania systemów przetwarzania danych, które są technicznie kompatybilne z systemami innych organizacji.

8. Prawo do złożenia skargi do Organu nadzorującego ochronę danych

Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, że nie postępowaliśmy z Pana/Pani danymi osobowymi w sposób prawidłowy i zgodny z prawem lub jeśli uważa Pan/Pani, że nie odnieśliśmy się w sposób właściwy do Pana/Pani żądań.

Właściwy organ nadzorujący ochronę danych osobowych, do którego należy złożyć skargę, to organ właściwy dla Pana/Pani miejsca lub kraju zamieszkania, lub organ nadzorujący, który jest właściwy dla nas. Jest to:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Po złożeniu skargi organ nadzorujący ochronę danych osobowych poinformuje Pana/Panią o postępach i wyniku postępowania.

XIV. Kontakt z nami w sprawie ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki ochrony danych osobowych lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. ochrony danych osobowych: DPO@farnell.com.

Niektóre z podmiotów prawnych Farnell wyznaczyły Inspektora ochrony danych. W stosownych przypadkach można również skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobiście, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych przez odpowiednie osoby prawne Farnell.

XV. Administrator danych i jego odpowiedzialność

O ile nie wskazano inaczej, administratorem Pana/Pani danych osobowych jest prowadząca tę witrynę internetową firma Farnell. Administrator danych osobowych określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz wymogami niniejszej Polityki.

XVI. Zmiany w treści niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Polityka ta może być zmieniana w ramach określonej procedury zmiany polityki i powiadamiania o zmianach.

Załącznik A: Glosariusz i definicje

Zasada rozliczalności
oznacza, że administratorzy danych będą odpowiedzialni za zachowanie zgodności z treścią RODO, co wymaga od administratora wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO oraz, w razie potrzeby, dokonania przeglądu i aktualizacji tych środków, oraz że będą w stanie wykazać zgodność z RODO.
Administrator
oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.
Polityka ochrony danych osobowych
oznacza niniejszą Politykę ochrony danych w krajach EMEA.
Umowa powierzenia przetwarzania danych
oznacza umowę, która stanowi część umowy ramowej pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym odzwierciedlającą umowę stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.
Ocena skutków w zakresie ochrony danych
oznacza proces oceny szczególnego prawdopodobieństwa i wagi wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz źródeł ryzyka; ocena skutków powinna obejmować w szczególności środki, zabezpieczenia i mechanizmy przewidziane w celu ograniczenia tego ryzyka, zapewnienia ochrony danych osobowych i wykazania zgodności z RODO.
Osoba, której dane dotyczą
oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do co najmniej jednego szczególnego czynnika określającego fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
RODO
oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE.
Organizacja międzynarodowa
oznacza organizację i podlegające jej organy regulowane przez zasady prawa międzynarodowego publicznego lub każdy inny organ utworzony przez lub na podstawie umowy między dwoma lub więcej państwami.
Dane osobowe
oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do (i) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej oraz (ii) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby prawnej (w przypadku gdy takie informacje są chronione podobnie jak dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych).
Naruszenie ochrony danych osobowych
oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych.
Przetwarzanie
oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, również w sposób zautomatyzowany, jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
Podmiot przetwarzający
oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
Profilowanie
oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca lub ruchów.
Pseudonimizacja
oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Odbiorca
oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne jest zgodne z mającymi zastosowanie zasadami ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.
Specjalne kategorie danych osobowych
oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne służące jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Strona trzecia
oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023