Warunki Dostępu

Click here to view the Terms of Access in English

OPERATOR STRONY WWW

Niniejsza strona WWW obsługiwana jest przez Premier Premier Farnell UK Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer rejestracji 00860093) (używającą nazwy handlowej i zwaną dalej Premier Farnell Premier Farnell lub w zależności od kontekstu „My”, „Nas”, „Nami” lub „Nasz/a/e/ej”). Siedziba spółki znajduje się w Leeds w Wielkiej Brytanii przy 150 Armley Road LS12 2QQ.

Nr identyfikacji podatkowej VAT w Wielkiej Brytanii: 169680322.

Wszelkie wiadomości dotyczące niniejszej strony WWW prosimy przesyłać na adres pocztowy, adres elektroniczny, numer faksu lub zgłaszać telefonicznie. Wszystkie dane kontaktowe zamieszczone są na podstronie Kontakt.

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami w innych sprawach mających związek ze stroną WWW, prosimy o przesłanie wiadomości do Administratora strony WWW na adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: info-pl@farnell.com.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Dostępu do strony internetowej Premier Farnell zamieszczonymi poniżej. Regulują one zasady dostępu i korzystania z naszej strony WWW. Wejście na stronę WWW oznaczać będzie, że zapoznali się Państwo z niniejszymi Warunkami Dostępu i akceptują ich obowiązywanie.

UWAGA: WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA ZMIANĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOSTĘPU BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA ORAZ ŻE PO KAŻDORAZOWYM WEJŚCIU NA NASZĄ STRONĘ WWW TAKIE ZMIANY BĘDĄ DLA PAŃSTWA WIĄŻĄCE. PO PAŃSTWA STRONIE SPOCZYWA OBOWIĄZEK DO OKRESOWEGO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY WWW W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI, KTÓRE BĘDĄ DLA PAŃSTWA WIĄŻĄCE.

DOKŁADNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI NA STRONIE WWW

Wszelkie informacje i materiały zawarte na naszej stronie WWW zostały zamieszczone wyłącznie dla celów prezentacji naszej firmy i sprzedawanych przez nas produktów i usług. Wszelkie informacje i materiały opublikowane na niniejszej stronie WWW są zamieszczone w dobrej wierze i mogą być wykorzystywane jedynie dla celów informacyjnych oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Dostępu.

Dokładamy wszelkich starań by zamieszczone na naszej stronie WWW informacje i materiały były prawidłowe i aktualne. Jednak (w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa) nie gwarantujemy (w sposób wyraźny bądź dorozumiany), że informacje lub materiały zamieszczone na naszej stronie WWW są dokładne, wyczerpujące, sprawdzone i pełne. W szczególności nie gwarantujemy (w sposób wyraźny lub dorozumiany) przydatności tych informacji lub materiałów do konkretnych celów. Informacje zawarte na niniejszej stronie WWW nie stanowią porady i/lub rekomendacji. Farnell nie zobowiązuje się do uaktualniania lub korygowania informacji i/lub materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie WWW, ale zastrzegamy sobie prawo do udoskonalania i/lub modyfikacji (w tym do usuwania) produktów i/lub programów opisanych w niniejszej informacji oraz do usuwania i/lub przenoszenia takich informacji lub materiałów w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Dokładamy starań, aby zapewnić dostępność do naszej strony WWW przez 24 godziny na dobę, jednak nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza Strona WWW nie będzie dostępna okresowo bądź trwale. Dostęp do naszej strony WWW może zostać czasowo lub całkowicie wstrzymany bez powiadomienia.

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Informacje publikowane przez Farnell na stronie WWW mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług Farnell, które nie są propagowane lub dostępne w Państwa kraju. Takie odniesienia nie są równoznaczne z informowaniem Państwa przez Farnell o dostępności tych produktów, programów lub usług w Państwa kraju. W takich przypadkach należy zawsze skontaktować się z przedstawicielem Farnell w Państwa kraju w celu uzyskania informacji na temat produktów, programów i usług, które są dla Państwa dostępne. W celu uzyskania informacji o przedstawicielach w Polsce proszę udać się na: podstronę Kontakt na naszej Stronie Internetowej.

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Korzystanie przez Państwa ze strony WWW jest ograniczone do przeglądania, korzystania, pobierania i przechowywania informacji zawartych na stronie WWW wyłącznie dla zgodnych z prawem celów prywatnych lub zawodowych. Dostęp do strony WWW dla celów innych niż przewidziane w niniejszych Warunkach Dostępu oraz dostęp lub próby dostępu do innych obszarów systemu komputerowego Farnell lub innych informacji znajdujących się w systemie dla jakichkolwiek celów, jest surowo wzbroniony i może stanowić podstawę do wystąpienia o odszkodowanie i/lub wszczęcie postępowania karnego.

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie WWW podlegają przepisom prawa autorskiego i/lub prawa własności intelektualnej (w tym między innymi odnoszącym się do znaków towarowych, informacji objętych tajemnicą handlową i patentów), których jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą. Wszystkie prawa odnoszące się do takich informacji i materiałów są zastrzeżone dla nas lub osób trzecich będących naszymi licencjodawcami.

Poszczególne sekcje strony WWW mogą Państwo pobierać i zapisywać na dysku lokalnym oraz/lub drukować jedynie dla własnych potrzeb i informacji lub dla użytku wewnętrznego Państwa firmy i pod warunkiem, że we wszystkich pobranych materiałach i/lub sporządzonych kopiach zachowają Państwo informację o prawach własności, inne informacje odnoszące się do praw własności lub innych praw własności intelektualnej zamieszczone w oryginalnych materiałach. Pobieranie plików odbywa się na Państwa ryzyko, chyba, że bezwzględne przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że prawa własności odnoszące się do materiałów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich i/lub materiałów podlegających ochronie z tytułu innych praw własności intelektualnej przysługują i będą przysługiwać nam i naszym licencjodawcom i nie zostaną Państwu przyznane żadne prawa dotyczące takich materiałów poza wymienionymi powyżej.

Produkty, technologia lub procedury opisane na stronie WWW mogą podlegać ochronie z tytułu innych praw własności intelektualnej zastrzeżone dla Nas lub dla osób trzecich i nie otrzymują Państwo żadnych praw w odniesieniu do takich produktów, technologii lub procedur.

Nie mogą Państwo odtwarzać (w całości lub części), zmieniać, dekompilować, demontować ani używać w celach komercyjnych (innych niż wyraźnie wymienione powyżej) żadnych informacji i/lub materiałów pochodzących z niniejszej strony WWW bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

HIPERŁĄCZA

Niniejsza strona WWW może zawierać hiperłącza (linki) do lub z innych stron WWW, których nie prowadzimy i które istnieją niezależnie od Farnell. Hiperłącza na naszej stronie WWW zostały zamieszczone jedynie dla Państwa wygody i w celach informacyjnych. Farnell nie ponosi odpowiedzialności i nie kontroluje zawartości stron WWW i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych bądź dorozumianych) w związku z innymi stronami WWW, które są połączone lub zawierają połączenia z niniejszą stroną WWW. Zamieszczenie łącza do lub z takich stron WWW nie może być interpretowane jako popieranie, sponsorowanie lub rekomendowanie przez Farnell tych stron WWW, ich operatorów, produktów i/lub usług. Zamieszczanie na innych stronach WWW hiperłącz lub innych odnośników do niniejszej Strony WWW jest niedozwolone bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wchodząc na naszą stronę WWW, przyjmują Państwo do wiadomości, że do Państwa należy podjęcie środków ostrożności mających na celu upewnienie się, że pobierane przez Państwa informacje i/lub materiały, które znajdują się na Naszej stronie WWW i/lub do których istnieją hiperłącza z lub do Naszej strony WWW  są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych elementów o niszczącym charakterze.

PRZESYŁANIE INFORMACJI DO FARNELL

Farnell nie jest zainteresowany otrzymywaniem od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem niniejszej strony WWW. Wysyłając materiały, uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje za pośrednictwem niniejszej strony WWW (w tym m.in. przy wykorzystaniu dowolnych środków kontaktu z nami zamieszczonych na stronie WWW), przyznają Państwo Farnellowi nieograniczone, niewyłączne, nieodwołalne, nieobciążone tantiemami prawo do korzystania, odtwarzania, wyświetlania, wykonywania, zmiany, przekazu i dystrybuowania przekazanych materiałów i wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez Farnell w dowolnym celu nadesłanych pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik. Jednak, z wyjątkiem przypadków w których zwrócimy się do Państwa o zgodę lub powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem, że materiały lub informacje dostarczone przez Państwa do danej części strony WWW zostaną opublikowane z podaniem Państwa nazwy/nazwiska lub wykorzystane w inny sposób, oraz z wyjątkiem przypadków w których takie działanie będzie wynikało z przestrzegania przepisów prawa, nie ujawnimy Państwa nazwy/nazwiska ani nie zamieścimy informacji, że dany materiał pochodzi od Państwa.

WARUNKI ZAKUPU

Warunki Dostawy zawierają warunki, na których możemy sprzedawać Państwu towary i/lub usługi, o których mowa na stronie WWW. W przypadku zawarcia z Państwem umowy(ów) na sprzedaż takich towarów i/lub usług, jeśli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Dostępu a Warunkami Dostawy, znaczenie nadrzędne będą miały Warunki Dostawy.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA

Informacje i materiały znajdujące się na stronie WWW nie są przeznaczone i nie mogą być wykorzystywane przez osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot w kraju, w którym w związku z obowiązującym systemem prawnym ich udostępnienie lub wykorzystanie może być sprzeczne z przepisami prawa i rozporządzeniami władz administracyjnych, organów państwowych lub samorządowych lub innych organizacji nadzorujących lub kontrolnych i w którym to kraju w którym nie jesteśmy uprawnieni do udostępniania takich informacji.

Prosimy się upewnić, że posiadają Państwo prawo wejścia i korzystania z niniejszej strony WWW, zapoznawania się z treścią poszczególnych stron i/lub podejmowania działań na podstawie informacji i materiałów zawartych na tych stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieupoważnione wejście lub działania. Dla uniknięcia wątpliwości, akceptują Państwo, że niniejsza strona WWW jest przeznaczona i udostępniona do użytku, z Wielkiej Brytanii, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli bezwzględne przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej nie ponosimy odpowiedzialności KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA NIEDBALSTWO), ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH, OGRANICZEŃ LUB Z INNEJ PODSTAWY z tytułu roszczeń, bezpośrednich, pośrednich, SZCZEGÓLNYCH lub szkód następczych (w tym, m.in. utraty korzyści, PRZYCHODÓW, SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, DANYCH LUB MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA INTERESÓW) jakiegokolwiek rodzaju niezależnie do tego czy wynikły one pośrednio czy bezpośrednio z korzystania lub OPARCIA SIĘ na informacjach i materiałach zawartych lub dostępnych na niniejszej stronie WWW lub powstałych w inny sposób NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY. DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOSTĘPU NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB USZKODZEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH NASZYM ZANIEDBANIEM (W TYM NASZYCH PRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW LUB AGENTÓW); OSZUSTWEM (W TYM MIĘDZY INNYMI NIEPRAWIDŁOWĄ INTERPRETACJĄ W CELU WPROWADENIA W BŁĄD); LUB INNYCH SPRAW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (LUB PRÓBA JEGO DOKONANIA) BYŁYBY SPRZECZNE Z PRAWEM.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu Anglii i w przypadku sporu, strony nieodwołalnie poddają  się jurysdykcji sądów angielskich.

Język i Tłumaczenia

W przypadku niejasności pomiędzy niniejszymi warunkami i jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszych warunków, wersja angielska będzie wiążąca.

 

Terms of Access

WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as "Farnell" or, where the context admits, "Us", "We" or "Our"). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-pl@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE FOR JUSTIFIED REASONS SUCH AS REQUIREMENTS OF APPLICABLE LAW, SECURITY, VITAL BUSINESS REASONS AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by applicable law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.
Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You; for information on local business contacts in Poland please see: see the Contact Us page of Our Web Site.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.
You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in Poland.

LIABILITY

Unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise we shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms in Polish then English version will prevail.