Streszczenie

Coroczne badanie stanu IoT przeprowadzone przez firmę Farnell wykazało w 2022 r. interesujące wyniki. Firmy angażują się w rozwój IoT, ponieważ widzą możliwości rozwoju swojej działalności i osiągnięcia pozycji lidera w swoich branżach, ale nie mogą tego osiągnąć samodzielnie. Badanie wykazało rosnącą tendencję do współpracy z partnerami w celu opracowania rozwiązań oraz zapotrzebowanie na standaryzację i interoperacyjność, zamiast samodzielnego opracowywania zamkniętych systemów przez firmy.

IoT jest nadal wykorzystywany w wielu różnych zastosowaniach. W tym roku Przemysł 4.0 pozostał głównym zastosowaniem, stanowiąc główny rynek dla 18% respondentów; zaobserwowaliśmy także bardzo duży wzrost w dziedzinie zarządzania energią — z 10% w 2021 r. do 16% w tym roku. Wzrost cen energii na całym świecie po zamknięciu badania sugeruje, że zarządzanie energią może stać się jeszcze ważniejsze w 2023 r.

W tym roku nastąpiła radykalna zmiana w podejściu do wdrażania rozwiązań AI w systemach IoT. W 2022 r. inżynierowie będą lepiej poinformowani i chętniej będą wdrażać rozwiązania AI, ponieważ znajdą sposoby wykorzystania jej do ulepszenia produktów i zwiększenia wartości dodanej systemów.

Zauważalna była niewielka tendencja do stosowania niestandardowych płytek zamiast gotowych komputerów jednopłytkowych (SBC), co może być związane z coraz częstszym stosowaniem komunikacji bezprzewodowej o niskim poborze mocy. Zaobserwowaliśmy również dużą różnorodność wdrażanych czujników, co odzwierciedla szeroki zakres zastosowań. Ogromna różnorodność zastosowań IoT wskazuje na potrzebę wsparcia ze strony dostawców, takich jak Farnell, którzy oferują szerokie portfolio produktów — od komputerów jednopłytkowych (SBC), przez mikroprocesory (MPU), moduły komunikacji bezprzewodowej, po czujniki — dzięki czemu inżynierowie mogą szybko i łatwo znaleźć produkty najlepiej spełniające ich wymagania.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2022 r. O odpowiedzi poproszono osoby zaangażowane w rozwój IoT za pomocą różnych kanałów, w tym mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Aby zachęcić do udziału w badaniu, zaoferowano odpowiednią zachętę.

W sumie otrzymano 2445 odpowiedzi. Respondenci, którzy odpowiedzieli na mniej niż pięć pytań, wprowadzili do pytań otwartych tekst, który nie był istotny, bądź którzy wydawali się być botami lub zduplikowanymi wpisami, zostali usunięci, co dało w sumie 2263 ważnych odpowiedzi.

Margines błędu

Nie ma spójnego marginesu błędu, ponieważ pytania nie były obowiązkowe, co pozwalało respondentom na pomijanie pytań, a w analizie uwzględniono częściowo wypełnione ankiety. Zakładając populację około 4 milionów osób i 2263 odpowiedzi, otrzymujemy margines błędu +/-2% przy 95% poziomie ufności.

Charakterystyka demograficzna uczestników ankiety

Większość respondentów pełniła role techniczne: 52% inżynierów i 5% techników. Niektóre z pozostałych kategorii mogą obejmować respondentów technicznych, zwłaszcza kategoria właścicieli/dyrektorów, gdzie w MŚP rolę tę często pełni osoba z wykształceniem technicznym.

Znaczna liczba respondentów to osoby "nietechniczne". Jednym z potencjalnych ulepszeń w przyszłych edycjach badania byłoby zadawanie innych pytań respondentom o mniejszej wiedzy technicznej.

Badanie dotarło do grupy odbiorców na całym świecie, ale nie jest reprezentatywne dla rozmieszczenia inżynierów i projektów inżynierskich, ponieważ jest ukierunkowane na respondentów z Europy i Ameryki Północnej.

Charakterystyka demograficzna w zależności od płci

W grupie odbiorców technicznych ankieta została w większości wypełniona przez mężczyzn (91%). Odzwierciedla to potrzebę przyciągnięcia większej liczby kobiet do zawodu inżyniera, aby zapewnić branży korzyści wynikające z różnorodności. Niewielki odsetek kobiet (6%) uniemożliwia przeprowadzenie wiarygodnej analizy różnic w odpowiedziach w zależności od płci.

W ogólnym ujęciu dane demograficzne respondentów były podobne do tych z poprzedniego roku, dlatego możemy porównywać wyniki rok do roku bez obawy, że próby są na tyle różne, iż mogą zniekształcać wyniki.

Co napędza Internet Rzeczy (IoT)?

W których branżach, Twoim zdaniem, nastąpi największe wykorzystanie rozwiązań IoT w ciągu 5 lat?

Respondenci nie mieli jednoznacznej opinii na temat branż, które będą napędzać rozwój IoT. Na pytanie, co według nich będzie największym rynkiem IoT za pięć lat, odpowiedzi były równomiernie rozłożone w różnych sektorach.

Przemysł 4.0 został wskazany przez 18% respondentów, następnie zarządzanie energią — 16%, automatyka domowa — 15% i sztuczna inteligencja — 14%. Należy zauważyć, że różnica między sąsiednimi rynkami nie jest statystycznie istotna.

W porównaniu z wynikami z poprzednich lat widać wyraźnie, że zarządzanie energią staje się coraz ważniejszym zastosowaniem (wzrost z 10% do 16% w tym pytaniu). Interesujące jest to, że badanie zostało zakończone przed dużymi podwyżkami cen energii. Rozsądnym wydaje się założenie, że zarządzanie energią stanie się jeszcze ważniejsze w miarę wzrostu kosztów energii w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Niewielka liczba respondentów wymieniła inne branże, w szczególności rolnictwo i monitoring środowiska. Mimo, że tylko niewielka liczba respondentów wymieniła te inne branże, warto rozważyć uwzględnienie ich w przyszłorocznym badaniu, ponieważ w oczywisty sposób branże wymienione jako opcjonalne będą miały mniejsze znaczenie.

Które, Twoim zdaniem, zastosowania IoT zyskają na znaczeniu w wyniku COVID-19?

Pandemia wywarła duży wpływ na technologię. Na pytanie, które aplikacje najbardziej rozwiną się z uwagi na COVID, aplikacje związane ze zdrowiem (opieka zdrowotna i urządzenia ubieralne) stanowiły 40% odpowiedzi respondentów.

Zdalny dostęp do zasobów był kolejnym rynkiem o największym prawdopodobieństwie wzrostu — 19% respondentów wskazało go jako rynek, który rozwinie się w związku z pandemią, a pozostałe rynki uzyskały podobne udziały procentowe.

W ogólnym ujęciu wyniki te odzwierciedlają odpowiedzi z poprzedniego roku, chociaż kategoria robotyka/drony odnotowały znaczny wzrost z 6% do 9%. Nie jest jasne, dlaczego tak się stało i należy tę kwestię uważnie monitorować w kolejnych latach.

Co, Twoim zdaniem, jest powodem niskiego tempa rozwoju Przemysłu 4.0 pomimo wysokiego tempa rozwoju technologii IIoT?

Przemysł 4.0 to ciekawy przypadek, ponieważ nie rozwija się tak szybko, jak niektórzy przewidywali, pomimo poziomu innowacji i rozwoju w zakresie przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Respondenci byli bardzo podzieleni w kwestii przyczyn powolnego rozwoju Przemysłu 4.0, częściej wymieniając ograniczenia technologiczne i trudności z modernizacją niż inne potencjalne przyczyny opóźnień. Jednak czynniki takie jak koszty utrzymania, brak wykwalifikowanej siły roboczej i obawy związane z bezpieczeństwem danych również zostały uznane za główne przyczyny niezadowalającego rozwoju Przemysłu 4.0. Interesujące jest to, że dostawcy tacy jak Farnell aktywnie zajmują się wieloma z tych problemów: na przykład zwiększają portfolio dostawców rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz zapewniają treści i zasoby w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności. Być może te inwestycje Farnell i innych dostawców przyczynią się do przyspieszenia wdrażania Przemysłu 4.0 w nadchodzących miesiącach i latach.

W poprzednich latach pytanie to było zadawane w różny sposób, a w 2022 r. wybrano jedną odpowiedź. W tym roku dodano opcję ograniczeń technologicznych/trudności w modernizacji i od razu stała się ona głównym powodem podawanym jako przyczyna słabego rozwoju Przemysłu 4.0. Sugeruje to, że istnieje ogromna szansa dla firm na opracowanie rozwiązań upraszczających wdrażanie IoT na terenach poprzemysłowych.

Co ciekawe, drugim najczęściej wymienianym w 2022 r. problemem jest zwrot z inwestycji, podczas gdy w poprzednim roku była to czwarta najczęściej wymieniana odpowiedź. Może to oznaczać, że coraz trudniej jest określić zysk z wdrożenia Przemysłu 4.0, ale równie dobrze może to odzwierciedlać fakt, że problemy techniczne zostały już rozwiązane, a firmy koncentrują się na kryteriach finansowych przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu rozwiązań Przemysłu 4.0. Pokazuje to również, że nadal istnieją możliwości rynkowe w zakresie opracowywania opłacalnych rozwiązań dla Przemysłu 4.0, które oferują bardziej przekonujący zwrot z inwestycji niż dzisiejsze produkty.

Czynniki, które mają wpływ na wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT)

Które z poniżej wymienionych czynników są dla Ciebie najważniejsze podczas projektowania rozwiązań IoT?

W badaniu zapytano respondentów, jakie są ich największe obawy i przemyślenia związane z IoT. W obu przypadkach na czele listy znalazło się bezpieczeństwo, a na drugim miejscu komunikacja/łączność. Pokazuje to, że wciąż istnieją podstawowe wyzwania związane z IoT, dla których należy znaleźć rozwiązania, aby technologia ta mogła się dalej rozwijać na bazie swoich pierwszych sukcesów.

Kolejnym aspektem wskazanym przez respondentów był ekosystem, co pokazuje, że firmy nie czują się pewnie, mogąc tworzyć rozwiązania IoT bez partnerów i wsparcia ze strony innych organizacji. Interesujące byłoby przeprowadzenie dalszych badań, aby dokładnie zrozumieć, jakie są obawy i czy dotyczą one poszczególnych części ekosystemu.

W porównaniu z poprzednimi latami niezawodność urządzeń brzegowych znacznie spadła jako uwzględniany czynnik, z 15% w 2021 r. do 10% w tym roku. Sugeruje to dojrzałość IoT, gdzie urządzenia brzegowe są obecnie uważane przez większość respondentów za oferujące odpowiednią niezawodność.

Co jest dla Ciebie kluczową kwestią jeżeli chodzi o wdrażanie IoT?

Interoperacyjność znalazła się na trzecim miejscu wśród największych obaw. Wykracza to nieco poza obawy związane z ekosystemem i pokazuje, że respondenci uważają, iż firmy powinny unikać tworzenia zamkniętych systemów. Jest to kwestia, która znalazła odzwierciedlenie także w innych pytaniach, a także miała podobne znaczenie w wynikach z poprzedniego roku. Byłoby interesujące dowiedzieć się więcej na temat postrzeganych korzyści płynących z rozwijania systemu otwartego w porównaniu do ograniczeń, jakie stwarzają systemy zamknięte.

W przypadku którego z poniższych czynników zachodzi największe prawdopodobieństwo przyspieszenia przyjęcia IoT?

Na pytanie o czynniki, które przyspieszyłyby rozwój IoT, zdecydowanym zwycięzcą okazała się otwartość. Standardy otwarte zostały wymienione przez 22% respondentów, interoperacyjność/certyfikacja standardów przez 17%, a 13% uznało standardy łączności za najważniejszy czynnik. W odniesieniu do innych czynników łatwość opracowywania rozwiązań spadła w porównaniu z wynikami z 2021 r., co z kolei sugeruje, że obecnie opracowywanie rozwiązań IoT może być łatwiejsze niż wcześniej.

Na Dalekim Wschodzie wzrosło znaczenie sektora publicznego — 23% chińskich respondentów uznało go za główny czynnik przyspieszający rozwój IoT, co znalazło odzwierciedlenie na całym Dalekim Wschodzie. Standardy otwarte miały dużo mniejsze znaczenie, a łatwość rozwoju była drugim najważniejszym czynnikiem w Chinach. Co ciekawe jednak, 15% respondentów w USA (znacznie powyżej odsetka w całej próbie) również podało zaangażowanie sektora publicznego jako kluczowy czynnik.

Rozwój Internetu Rzeczy (IoT) to wysiłek zespołowy

Czy korzystasz z rozwiązań dostawców zewnętrznych na potrzeby projektowania jakichkolwiek elementów swoich systemów IoT?

Około połowa respondentów (52%) korzysta z usług stron trzecich, co nie zmieniło się znacząco od zeszłego roku. Strony trzecie były wykorzystywane głównie do projektowania czujników i węzłów (20%); była to nowa kategoria dodana do tegorocznego badania, dlatego nie możemy porównać z poprzednimi badaniami obszarów, w których strony trzecie pomagają.

Wykorzystanie chmury jest czynnikiem, który skłania firmy do poszukiwania partnerów; 13% korzysta z usług innych podmiotów w zakresie komunikacji pomiędzy urządzeniami brzegowymi a chmurą, a 10% poszukuje innych organizacji w zakresie wsparcia dla centrów danych i analityki.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że Twoja firma odegra wiodącą rolę w zakresie tworzeni rozwiązań IoT?

Znaczenie ekosystemu firm ilustruje fakt, że jedna trzecia (34%) nigdy nie przejmuje wiodącej roli w rozwoju, a taki sam odsetek tylko czasami przejmuje wiodącą rolę. Oznacza to, że większość projektów podejmowanych przez organizacje respondentów nie jest prowadzona przez nie same.

Chociaż fakt, że firmy nie odgrywają wiodącej roli, może być postrzegany jako negatywny, wskazuje on również na istnienie silnych relacji między organizacjami. Uważamy, że bardziej prawdopodobnym jest to, że firmy decydują się działać w obszarze, w którym się specjalizują, niż próbować zaoferować zintegrowane rozwiązanie, które może wymagać wiedzy specjalistycznej, której nie posiadają. Niezależnie od tego, jak jest w rzeczywistości, partnerstwo i współpraca mają kluczowe znaczenie dla większości firm opracowujących współczesne rozwiązania IoT.

Jaki jest główny powód tego, że Twoja firma opracowuje rozwiązania IoT?

Na pytanie, dlaczego opracowują rozwiązania IoT, fakt, że firmy nie są liderami projektów nie oznacza, że nie są innowacyjne. Chociaż głównym powodem opracowywania rozwiązań IoT było praktyczne "ponieważ istnieje taka potrzeba na rynku" (27%), jedna czwarta respondentów stwierdziła, że robi to, ponieważ ich firma jest innowacyjna. Kolejne 13% pracowało w organizacjach, dla których rozwój IoT stał się celem biznesowym lub głównym punktem zainteresowania.

Tylko 15% respondentów stwierdziło, że opracowuje produkty IoT, aby podążać za trendem w branży. W połączeniu z poprzednimi odpowiedziami dotyczącymi przejmowania roli lidera sugeruje to, że większość organizacji opracowuje rozwiązania IoT, aby być liderem na rynku, ale złożoność tych rozwiązań wymaga od nich zbudowania ekosystemu partnerów.

Prywatność i własność danych

Badanie wykazało, że istnieją znaczne obawy dotyczące prywatności i własności danych. 64% respondentów było zdania, że użytkownik, którego dane zostały zgromadzone, powinien być ich właścicielem, a 7% uważało, że kontrolę nad danymi powinny sprawować zewnętrzne organy zarządzające. Mniej niż jedna trzecia (29%) była zdania, że właścicielem danych powinna być firma, która je zgromadziła.

Chociaż wyniki te są zgodne z wynikami z poprzedniego roku, podkreślają potrzebę rozważenia przez firmy, kto powinien być właścicielem danych generowanych przez IoT. Podejrzewamy jednak, że choć osoby pracujące w firmach uważają, że użytkownicy powinni kontrolować sposób, w jaki ich dane są wykorzystywane, realia komercyjne oznaczają, że mniejszy odsetek wdrożonych systemów daje użytkownikom prawo własności do danych.

Ta rozbieżność między wdrażanymi systemami a oczekiwaniami użytkowników stwarza możliwość uzyskania przez firmy przewagi konkurencyjnej na rynku IoT dzięki wprowadzeniu systemów, które pozwolą użytkownikowi zachować prawo własności do swoich danych. Dzięki takiemu podejściu firmy mogłyby zbudować zaufanie użytkowników, co prawdopodobnie pomogłoby im zwiększyć udział w rynku.

Wartość Internetu Rzeczy (IoT)

W których obszarach dane IoT mają największą wartość z punktu widzenia firm?

Główną wartością IoT była poprawa produktywności i produkcji, którą wymieniło 30% osób. Nie jest to może zaskakujące, ponieważ rozwój IoT w sektorze przemysłowym nastąpił szybciej niż w innych sektorach, takich jak konsumencki. Inne korzyści były zróżnicowane, a uwzględniając ogromną różnorodność aplikacji IoT, które są obecnie wprowadzane na rynek, być może korzyści są bardziej związane z konkretną aplikacją niż z IoT jako całością. Odzwierciedla to rosnącą dojrzałość i różnorodność wdrożeń związanych z technologiami IoT.

Oprogramowanie Internetu Rzeczy (IoT)

Jakiego języka programowania stosujesz na potrzeby swoich projektów IoT?

Języki używane do rozwoju IoT pozostają mniej więcej takie same jak w zeszłym roku. Najpopularniejszy jest C/C++ (44%), następnie Python (28%), a potem JavaScript (17%). Kilku respondentów używało więcej niż jednego języka w swoich pracach rozwojowych.

Inne używane języki to C#, Rust (język bardzo podobny do C++, ale gwarantujący bezpieczeństwo pamięci) oraz Squirrel (lekki język skryptowy).

Komunikacja dla Internetu Rzeczy (IoT)

Wybierz preferowany przez siebie typ łączności przewodowej

Komunikacja/łączność została wskazana jako drugi co do istotności problem w rozwoju IoT, jest więc niezwykle ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić. Zdecydowana większość respondentów (76%) korzysta z łączności bezprzewodowej, a z przewodowej — 24%.

Wśród połączeń przewodowych dominował Ethernet; 69% korzystało z łączności Ethernet lub EtherCAT. W pewnym stopniu wykorzystywano standardy przemysłowe, takie jak CAN (10%), PROFIBUS (5%) i ModBUS (5%). Co ciekawe, w niewielkim stopniu wykorzystywano także przemysłowe połączenia szeregowe niskiego poziomu — 10% respondentów korzystało z RS232 lub RS485.

Zważywszy na to, że w wielu aplikacjach coraz częściej stosuje się złącze USB, warto zauważyć, że nie było ono oferowane respondentom i nikt nie wymienił go wśród innych standardów łączności przewodowej.

Wybierz preferowany przez siebie typ łączności bezprzewodowej

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku komunikacji bezprzewodowej, gdzie trzy standardy osiągnęły znaczący poziom wykorzystania: WiFi (45%), dane komórkowe (20%) i BLE (15%). Przypuszczalnie są to aplikacje, które wymagają łączności, odpowiednio, na średnie, duże i małe odległości. Odsetek respondentów wybierających te standardy prawdopodobnie bardziej odzwierciedla wymagania ich aplikacji niż jakiekolwiek szczególne preferencje.

LoRa jest standardem łączności używanym przez 12% respondentów. Jest to interesujące, ponieważ rynek LPWAN wciąż się rozwija i z pewnością nie jest tak dojrzały jak WiFi czy Bluetooth. Zauważono również, że SigFox pozostaje daleko w tyle za LoRa, gdyż tylko 2% respondentów wybrało ten standard LPWAN.

Spośród respondentów korzystających z innych standardów zdecydowanie najpopularniejszym wyborem był ZigBee/802.15.4. Choć być może jest on mniej modny niż kiedyś, warto byłoby rozważyć uwzględnienie go jako opcji w przyszłych badaniach.

Pomimo wielu wysoko rozwiniętych standardów, kilka osób korzystało z technologii sub-GHz (4%). Świadczy to o tym, że firmy nadal s ą gotowe inwestować we własne łącza komunikacyjne. Przypuszczalnie nie są to te same organizacje, które poszukują interoperacyjności, co jest bardziej prawdopodobne dzięki standardom takim jak WiFi.

Interesujące jest to, że istnieje znaczna różnorodność rozwiązań bezprzewodowych dla łączności IoT, a nawet w dziedzinie łączności przewodowej istnieje zapotrzebowanie na alternatywy dla łączności Ethernet. Oczywistym jest, że poleganie na jednym podejściu jest złym rozwiązaniem, chyba że wdrożenia są w wysokim stopniu zestandaryzowane. Dystrybutorzy z szerokim portfolio produktów komunikacyjnych, tacy jak Farnell, umożliwiają inżynierom wyposażenie węzłów IoT w standard komunikacyjny optymalny w każdej konkretnej sytuacji.

Rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji (AI)

Proporcje respondentów wykorzystujących AI

Odsetek respondentów korzystających z AI wzrósł z 39% do 56% w ciągu jednego roku. Ponadto kolejne 27% respondentów rozważa wykorzystanie AI w przyszłości. Sugeruje to, że technologia ta stała się bardziej dostępna i łatwiejsza do wdrożenia, ponieważ zmiana jest dość radykalna.

Jakie jest główne zastosowanie sztucznej inteligencji w Twoim projekcie IoT?

Dokładniejsze przyjrzenie się odpowiedziom dotyczącym AI ujawnia interesującą historię. Konserwacja prewencyjna jest najpopularniejszym zastosowaniem AI (16%), ale robotyka (12%), klasyfikacja obrazów (11%) i analityka biznesowa (10%) są również popularnymi zastosowaniami dla tej technologii. Ta różnorodność zastosowań AI pokazuje, że nie ma jednego zastosowania lub wymogu, który napędzałby przyjęcie tej technologii, lecz istnieje wiele czynników, które skłaniają twórców oprogramowania IoT do jej wdrażania.

Równie imponujący jest spadek liczby respondentów, którzy nie są przekonani co do korzyści płynących ze stosowania AI lub nie rozumieją jej działania. Liczba osób, które uważają, że AI nie jest przydatna w ich zastosowaniach, spadła z 32% w 2021 r. do 13% w 2022 r. Podobnie, tylko 3% stwierdziło w 2022 r., że nie rozumie AI, co stanowi duży spadek w porównaniu z 13% osób, które nie rozumiały tej technologii w zeszłym roku.

W ostatnim roku byliśmy świadkami, jak dostawcy tacy jak Farnell podwoili swoje wysiłki w zakresie wspierania inżynierów, którzy rozważają wdrożenie AI w swoich systemach. Wydaje się, że rozwój platform programistycznych i komputerów jednopłytkowych (SBC) oraz gotowego oprogramowania AI, wraz z zasobami edukacyjnymi, pozwolił wyeliminować opóźnienia we wdrażaniu AI wynikające z braku umiejętności lub wiedzy.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące AI wskazują na gwałtowny wzrost zainteresowania tą technologią i jej wdrażaniem. Ponieważ coraz więcej inżynierów rozumie tę technologię i jej potencjał, firmy szybko dostrzegają korzyści płynące z jej zastosowania. Firmy, które ignorują AI, ryzykują tym, że pozostaną w tyle.

Sprzęt dla Internetu Rzeczy (IoT)

Których platform sprzętowych używasz podczas projektowania swoich rozwiązań IoT?

Komputery jednopłytkowe (SBC) i sprzęt indywidualnie dostosowywany dominują wśród platform wykorzystywanych do obsługi IoT. W ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek osób korzystających ze sprzętu indywidualnie dostosowywanego i obecnie dorównuje on odsetkowi osób korzystających z komputerów jednopłytkowych (SBC). Może to po części wynikać z projektowanych systemów. Zauważyliśmy, że na szeroką skalę wdrażane są technologie bezprzewodowe małej mocy, które zazwyczaj kojarzą się ze sprzętem indywidualnie dostosowywanym, a nie z gotowymi komputerami jednopłytkowymi (SBC). 19% respondentów korzysta także z produkowanych przez producentów płytek rozwojowych.

Wybierz preferowany dla swojego projektu komputer jednopłytkowy (SCB)

Raspberry Pi (46%) i Arduino (26%) zdominowały kategorię komputerów jednopłytkowych (SBC), z pewnymi oznakami, że Arduino może przejąć niewielki udział w rynku od Raspberry Pi. Płytka BeagleBoard nieznacznie straciła na znaczeniu, a produkty Avnet wykazały duży skok w użyciu, chociaż ankieta może przechylać wyniki w stronę platformy Avnet, ponieważ została przeprowadzona przez firmę należącą do Avnet.

Wybierz preferowanego dla swojego projektu dostawcę platformy rozwojowej

Badanie wykazało, że inżynierowie stosują wiele różnych rozwiązań dla swoich płytek IoT, co prawdopodobnie wynika z różnorodności wymagań i zastosowań. Współpraca z dostawcą, który może zaoferować gotowe do użycia czołowe komputery jednopłytkowe (SBC), a także komponenty umożliwiające tworzenie niestandardowych płytek, to najlepszy sposób na zapewnienie, że za każdym razem wybierane jest właściwe rozwiązanie. Oferując Arduino, Raspberry Pi, BeagleBoard i niezliczone komponenty, Farnell jest idealnym dystrybutorem, który umożliwia inżynierom optymalizację rozwiązań za każdym razem.

STM (28%) i Microchip (23%) reprezentowały ponad dwukrotnie większy udział w rynku niż jakikolwiek inny producent, w dziedzinie płytek krzemowych wykorzystywanych w IoT. Jednak firma STMicroelectronics odnotowała spadek udziału w rynku o 9 punktów procentowych, podczas gdy udział firmy Microchip wzrósł z 21% do 23%.

Inni dostawcy wymieniani przez respondentów to Expressif, Nordic Semiconductor, Silicon Labs i Texas Instruments. Spośród nich największy udział miał Expressif, który wybrało około 3% respondentów. W przyszłych badaniach interesujące byłoby uwzględnienie tych czterech dostawców jako opcji, aby lepiej zrozumieć ten rozdrobniony rynek.

Wybierz preferowanego dla swojego sprzętu indywidualnie dostosowywanego dostawcę mikrokontrolerów (MCU)/mikroporcesorów (MPU)

W przypadku opracowywania sprzętu dla klientów, firmy STMicroelectronics (34%) i Microchip (30%) zajmują jeszcze bardziej dominujące pozycje niż w przypadku wyboru płytek rozwojowych producenta. Podobnie jak w przypadku płytek rozwojowych, Microchip poczynił pewne postępy w udziale w rynku kosztem STMicroelectronics, wzrastając z 28% do 30%, podczas gdy STM zmniejszyło swój udział z 36% do 34%.

W kategorii "inne" najczęściej wymieniani byli ci sami czterej inni producenci (Expressif, Nordic Semiconductor, Silicon Labs i Texas Instruments), ale stanowili oni znacznie mniejszy odsetek wszystkich respondentów budujących płytki indywidualnie dostosowane. Spośród tych dostawców najpopularniejszym wyborem był Nordic Semiconductor.

Podobnie jak w przypadku większości innych elementów platformy sprzętowej, istnieje znaczna różnorodność w wyborze architektury procesora dla aplikacji IoT. Ponieważ na rynku nie dominuje jeden dostawca, wydaje się, że inżynierowie wybierają procesory na podstawie konkretnych cech, które są wymagane dla danej aplikacji. Farnell oferuje szeroką gamę procesorów, od układów scalonych po mikrokontrolery (MCU) i mikroprocesory (MPU) na płytkach rozwojowych i w komputerach jednopłytkowych (SBC). Interesujące jest to, że Farnell dostrzega, iż inżynierowie wybierają różne opcje w zależności od wymagań projektu i oferuje zróżnicowane portfolio, aby zapewnić spełnienie potrzeb każdego systemu.

Usługi w chmurze

Podobnie jak w zeszłym roku, respondenci podzielili się dość równo pomiędzy trzech dużych dostawców usług w chmurze (AWS, Google i Azure) oraz wykorzystywanie własnego rozwiązania. Jednak w 2021 r. 34% respondentów korzystało z własnego rozwiązania, a w 2022 r. odsetek ten spadł do zaledwie 26%. Sugeruje to, że korzyści z "rozwijania własnej" usługi w chmurze maleją wraz z dojrzewaniem komercyjnych ofert usług dla IoT. Oczekiwalibyśmy, że tendencja ta będzie się utrzymywać, ponieważ opracowanie rozwiązania w chmurze jest znaczącym przedsięwzięciem, a zatem wymaga dobrego powodu, aby zainwestować w taki projekt.

Od 2021 r. Google wyprzedziło AWS jako wiodący dostawca chmury komercyjnej (choć margines błędu oznacza, że przewaga ta może być bardzo mała). Podczas gdy wszyscy dostawcy usług chmury obliczeniowej inwestują, aby zdobyć rynek IoT, Google jest bardzo aktywny w ciągu ostatnich kilku lat, a praca ta może przynieść owoce, ponieważ buduje udział w tym bardzo konkurencyjnym rynku.

Pomimo dominacji trzech dużych dostawców usług w chmurze (i rozwiązań indywidualnie dostosowanych), na rynku jest miejsce dla mniejszych graczy. IBM Watson utrzymuje 3% udział w rynku, a w drugiej kategorii wymieniano wielu różnych dostawców. Wśród nich znalazły się firmy hostingowe, takie jak Digital Ocean i OVH; operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak KPN i Orange; specjalistyczne usługi IoT, takie jak ThingSpeak i AdaFruit IO; oraz usługi takie jak Ali Cloud, z których korzystali niektórzy respondenci z Chin.

Różnorodność czujników

Podobnie jak w przypadku wielu innych pytań w ankiecie, pytanie o wykorzystywane czujniki ujawniło dużą różnorodność zastosowań. 87% respondentów użyło czujników w swojej aplikacji, przy czym czujniki środowiskowe były zdecydowanie najpopularniejsze (34%). Czujniki optyczne/obrazu i czujniki ruchu osiągnęły pułap 15%, czujniki lokalizacji — 10%, zdrowia — 8%, a audio — 5%. Pytanie to zadaliśmy w 2022 r po raz pierwszy, dlatego interesujące będzie sprawdzenie, jak odpowiedzi będą się zmieniać z upływem czasu. W przyszłych badaniach interesujące byłoby również pytanie o liczbę czujników w systemie.

Jednym z kluczowych wniosków z tego badania było to, że istnieje ogromna różnorodność zastosowań IoT. Widać to zwłaszcza po liczbie wykorzystywanych czujników. Jasnym jest, że inżynierowie nie tylko muszą znaleźć dostawcę oferującego szeroki wybór czujników, ale ponieważ różni dostawcy specjalizują się w wykrywaniu różnych zjawisk, inżynierowie muszą również współpracować z dostawcą oferującym szeroką gamę producentów. Nie jest zaskakującym to, że wielu respondentów wybiera współpracę z firmą Farnell, ponieważ jej szeroka i zróżnicowana oferta produktów pozwala im wybrać optymalne podejście i komponenty dla każdej aplikacji IoT.

Centrum zasobów technicznych

Inspirujące informacje o najnowszych technologiach i zastosowaniach

Dziennik e-TechJournal

Zapoznaj się z najnowszymi technologiami i trendami — w każdym wydaniu pod lupę brana jest inna spośród najistotniejszych technologii.

element14 Community

Heat up your summer with sensors

Explore its possibilities