Warunki dostaw..

1 Definicje

W niniejszych Warunkach Dostawy następujące wyrażenia mają przypisane poniższe znaczenia:

Warunki” – niniejsze Warunki Dostawy;
Katalog” - katalog (w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej) w którym zostały określone Warunki;
Spółka” – Premier Farnell UK Limited (używająca nazwy handlowej Farnell) spółka prawa brytyjskiego o numerze rejestrowym 00860093 z siedzibą w Leeds w Wielkiej Brytanii (West Yorkshire LS12 2QQ 150 Armley Road) lub jej upoważnieni cesjonariusze;
Klient” - osoba fizyczna spółka lub inny podmiot którego zamówienie na Towary zostało przyjęte i zaakceptowane przez Spółkę;
Towary” – towary obecnie lub w przyszłości dostarczane Klientowi przez Spółkę;
Usługi” – usługi obecnie lub w przyszłości świadczone na rzecz Klienta przez Spółkę;
Produkty” – Towary lub Usługi.
Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Klientem i Spółkądotycząca sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług;
Forma pisemna” – obejmuje również korespondencję elektroniczną;

2 Warunki

Spółka przyjmuje zamówienia pod warunkiem ich zgodności z niniejszymi Warunkami.

Niniejsze Warunki wyłączają stosowanie wszelkich warunków uzgodnionych pomiędzy Spółką i Klientem w drodze negocjacji lub współpracy handlowej oraz wszelkich innych warunków uznawanych przez Klienta.

W przypadku konfliktu pomiędzy:

innymi postanowieniami zawartymi w treści Katalogu a niniejszymi Warunkami; lub
treścią zamówienia a niniejszymi Warunkami

Warunki będą miały znaczenie nadrzędne, chyba że Spółka w Formie pisemnej postanowi inaczej. Treść Umowy stanowią niniejsze Warunki oraz wszelkie pozostałe warunki zaakceptowane przez Spółkę w związku z zamówieniem. Zmiana Warunków może zostać dokonana wyłącznie za wyraźną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki, wyrażoną w Formie pisemnej.

3 Ceny

W braku odrębnych postanowień, ceny Produktów są cenami netto bez podatku VAT w Euro. Cena netto podana w Katalogu lub w pisemnej ofercie Spółki może zostać, w określonych poniżej przypadkach, powiększona o podatek VAT w momencie dokonywania wysyłki. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby ceny zamieszczone w Katalogu były jak najdokładniejsze, jednak zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie bez powiadomienia. Cenami obowiązującymi będą ceny z dnia akceptacji zamówienia. W przypadku dostawy Produktów partiami („Dostawy według harmonogramu”) właściwą ceną będzie ceną obowiązująca w chwili dostawy pierwszej partii Produktów. Jeżeli jednak Dostawy według Harmonogramu rozłożone będą w okresie 90 dni lub dłuższym, Spółka, do chwili dostarczenia ostatniej partii Produktów, zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi opłatami, jeżeli ceny Produktów wzrosną oraz zastrzega sobie prawo do zmiany kursu wymiany walut stosowanego przy określaniu ceny Produktów.

Produkty dostarczane na terenie Wielkiej Brytanii obciążone będą podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Zasada ta dotyczy również Produktów przeznaczonych na eksport. Na podstawie zaświadczenia, które będzie zgodne z Dowodem Odprawy Celnej/Akcyzy 703, potwierdza eksport Towarów, zostanie wystawiona nota kredytowa na wartość należnego podatku VAT.

W przypadku dostaw Produktów do innych krajów członkowskich UE, podatek VAT nie będzie naliczany, pod warunkiem podania przez Klienta w momencie składania zamówienia unijnego numeru VAT.

Produkty dostarczane do krajów nie będących członkami UE obciążone są zerową stawką podatku VAT, zgodnie z Dowodem Odprawy Celnej/Akcyzy 703.

Standardowo sporządzana dokumentacja przez Spółkę zawiera jeden egzemplarz faktury oraz potwierdzenie wysyłki. Cena nie obejmuje kosztów sporządzenia lub dostarczenia innych dokumentów, takich jak świadectwa lub dokumenty legalizacyjne wystawiane przez Izbę Handlową lub Konsulat czy dodatkowych egzemplarzy faktury, chyba że w ofercie lub fakturze pro-forma Spółka postanowiła inaczej. Spółka obciąży Klienta kosztami dodatkowych dokumentów.

4 Płatność

Płatność może być dokonana w całości, z góry, w jeden z następujących sposobów, zgodnie z uzgodnieniami ze Spółką:

 1. w walucie podanej na fakturze;
 2. międzybankowym przekazem, dla dokonania którego zostaną udostępnione dane banku Spółki na żądanie Klienta;
 3. kartą kredytową Access/Visa;
 4. w formie akredytywy, z zastrzeżeniem, że cena Towarów (bez kosztów dostawy i innych opłat oraz ceł) wynosić będzie co najmniej Euro 7500 oraz że akredytywa:
  1. jest NIEODWOŁALNA;
  2. została potwierdzona przez renomowany Bank w Wielkiej Brytanii, akceptowalny przez Spółkę;
  3. umożliwia płatność na rzecz Spółki w euro za okazaniem;
  4. zawiera dane takie jak cena, opis, sposób dokonania wysyłki itd. podane przez Spółkę w ofercie cenowej lub fakturze pro-forma;
  5. stwierdza, że opłaty bankowe, prowizje itp. płatne są przez Klienta;
  6. dopuszcza zarówno dostawy częściowe jak i przeładunki;
  7. wyznacza Spółce rozsądny czas na dokonanie wysyłki Towarów i przygotowanie oraz przedstawienie dokumentów;
  8. podaje 'Różne Kraje Pochodzenia', jeżeli w akredytywie należy podać kraj pochodzenia;
  9. jest zgodna z jednolitymi praktykami związanymi z akredytywami (1983 Revision ICC Publication No. 400) z ewentualnymi zmianami;
 5. zgodnie z warunkami kredytowymi udzielonymi przez Spółkę w ramach konta kredytowego przyznanego Klientowi posiadającemu konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Spółka nie wyraża zgody na obciążanie jej kosztami z tytułu opłat bankowych, prowizji oraz innych opłat dodatkowych. Wszystkie dokumenty bankowe powinny zawierać wyraźną informację, że wszelkie koszty z tytułu opłat lub prowizji bankowych ponosi Klient.

Płatności powinny być dokonywane w pełnej kwocie bez dokonywania potrąceń, zatrzymań lub kompensaty. Dotrzymywanie terminów płatności jest niezwykle istotne. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, bez uszczerbku dla innych uprawnień Spółki, Spółka będzie uprawniona do:

 1. anulowania zamówienia lub wstrzymania dalszych dostaw towarów lub świadczenia usług;
 2. zaliczenia dowolnych płatności, które Spółka uzna za stosowne, dokonanych przez Klienta na poczet zapłaty za Produkty (lub Produkty zamówione w ramach innej umowy), ; oraz
 3. obciążenia odsetkami (zarówno przed jak i po wydaniu postanowienia przez sąd) od niezapłaconych kwot w wysokości 5% rocznie powyżej aktualnej bazowej stopy procentowej banku HSBC Bank plc, do momentu dokonania płatności w pełnej kwocie.

5 Nowe konta

Klient otwierający konto kredytowe, musi udostępnić Spółce żądane przez nią informacje, a Spółka może zasięgnąć o nim informacji w źródłach, które uzna za stosowne. Spółka zastrzega sobie prawo do przyznania, odmowy lub zaprzestania kredytowania Klienta lub zmniejszenia lub zawieszenia limitu kredytowego według swojego uznania w dowolnym czasie bez powiadomienia Klienta. Kredyt ani warunki kredytu nie będą wiążące dla Spółki, o ile Spółka nie potwierdzi ich w Formie pisemnej.

6 Zamówienia

Spółka zastrzega sobie prawo odmowy prowadzenia działalności handlowej z jakąkolwiek spółką, osobą fizyczną lub innym podmiotem.

W rozmowach telefonicznych i korespondencji Klient powinien podać numer konta oraz numer zamówienia.

W celu uniknięcia dublowania zamówień, zamówienia złożone drogą telefoniczną należy następnie potwierdzić w formie pisemnej wyraźnie zaznaczając „Potwierdzenie Zamówienia”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia nieoznaczone w ten sposób i dokona odpowiednich obciążeń za zdublowane zamówienia. Minimalna wartość zamówienia płatnego kartą kredytową wynosi 30 Euro.

Przyjęte zamówienie może zostać odwołane jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.

Zamówienia na Towary są zatwierdzane przez Spółkę w drodze wysyłki Towarów, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowej ceny w zamówieniu, wysyłka Towarów nie będzie stanowiła zatwierdzenia zamówienia zawierającego nieprawidłową cenę.

7 Dostawa

Zamówienia złożone przez telefon, faksem, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie e-zamówienia, z wyjątkami przewidzianymi poniżej, są automatycznie uznawane za zamówienia złożone w trybie pilnym i Spółka dołoży wszelkich starań, by wysyłka została dokonana w tym samym dniu, pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 15.00 czasu uniwersalnego (GMT) od poniedziałku do piątku, a wysyłka Towarów zamówionych po tym czasie - w następnym dniu roboczym.

O ile strony nie dokonają innych uzgodnień w formie pisemnej, dostawy dokonywane będą na warunkach EXW (odbiór Towarów dokonywany jest przez Klienta z miejsca ich wydania przez Spółkę) z magazynu Spółki w Wielkiej Brytanii lub Belgii, według uznania Spółki. 'EXW' ma znaczenie nadane mu przez międzynarodowe reguły handlu INCOTERMS 2000. Spółka może zaoferować za dodatkową opłatą dostawy na innych warunkach, na wniosek Klienta.

Klient może zażądać dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami w maksymalnym okresie 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami. Niedotrzymanie terminu dostarczenia towaru lub usługi w przypadku dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami nie stanowi przeszkody ani nie ogranicza Spółki w realizacji partiami dalszych dostaw towarów lub świadczenia dalszych usług na podstawie odpowiedniej Umowy.

Spółka może korzystać z dowolnych dostępnych jej sposobów dostaw. Spółka dołoży wszelkich starań by dotrzymać terminów dostaw towarów i/lub wykonania usług, jednak, z wyjątkiem postanowień pkt. 8, nie będzie zobowiązana do rekompensaty Klientowi szkód wynikłych z powodu niedostarczenia, niewykonania lub opóźnienia w dostawie towaru bądź w wykonaniu usługi. Termin dostawy towaru i/lub wykonania usług nie ma w takim przypadku znaczenia.

Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy z kilku powodów, w szczególności w przypadku przeprowadzenia wszelkich koniecznych procedur związanych z badaniami wiarygodności lub z zapobieganiem oszustwom oraz w celu zapewnienia, iż zapłata została otrzymana w całości w bezpośrednio dostępnych środkach. W przypadku opóźnienia dostawy z takich powodów, Spółka podejmie wszelkie racjonalne działania w celu poinformowania Klienta.

8 Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy

Klient zobowiązany jest do skontrolowania Produktów w najkrótszym możliwym terminie od momentu dostawy, a w przypadku Usług - w najkrótszym możliwym terminie od ich wykonania, a Spółka, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 14, nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, o ile nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. Spółka nie jest autorem oprogramowania znajdującego się w Towarach i obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie pod kątem zawirusowania Towarów przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Ilość Towarów w danej partii, ustalona przez Spółkę w momencie wysyłki z siedziby Spółki, stanowić będzie ostateczny dowód ilości Towarów otrzymanych przez Klienta, chyba że Klient przedstawi niepodważalny dowód potwierdzający inną ilość. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub brak świadczenia Usług, chyba że otrzyma pisemne zawiadomienie w terminie 10 dni, od dnia w którym Towary powinny być dostarczone lub Usługi wykonane w ramach normalnej działalności. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15(i), odpowiedzialność Spółki z tytułu niedostarczenia Towarów lub niewykonania Usług bądź dostarczenia Towarów zgłoszonych w momencie dostawy jako wadliwe lub Usług zgłoszonych po ich wykonaniu jako wadliwe, zgodnie z niniejszym pkt. 8, będzie ograniczona do wymiany Towarów lub ponownego wykonania Usług w rozsądnym terminie lub do zwrotu zapłaconej za takie Produkty ceny.

9 Zwroty

Zwroty do Spółki mogą być dokonywane jedynie w przypadku wcześniejszego otrzymania przez Klienta od Spółki numeru identyfikującego zwrot (RMA). Zwrot Towarów odbywa się na ryzyko i koszt Klienta. Towary powinny być zwracane w postaci nieuszkodzonej oraz w oryginalnym opakowaniu. Odpowiedzialność za zwrot Towarów do Spółki i dostarczenie dowodu dostarczenia zwrotu spoczywa na Kliencie.
Spółka udziela Klientowi prawa do dokonania zwrotu w terminie 21 dni. Aby zwrot Towarów mógł zostać zaakceptowany, Towary muszą zostać zwrócone do Spółki za pokwitowaniem w ciągu 21 dni od dnia wysyłki Towarów przez Spółkę. Klient powinien zwrócić Towary do Działu Zwrotów Spółki (Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF, Wielka Brytania) podając numer Klienta, numer zamówienia oraz numer RMA.
Zwroty Towarów dokonane po upływie 21 dni określonych jako ‘niezamówione’ lub ‘omyłkowo otwarte’ mogą zostać przyjęte przez Spółkę według jej uznania, jednak podlegać będą opłacie za ponowne przyjęcie na skład w wysokości 20% zafakturowanej wartości Towarów (minimalna opłata wynosić będzie 10 GBP/10 EURO lub 40 PLN).
Towary zawierające oprogramowanie lub wytworzone na zamówienie lub zawierające substancje niebezpieczne, o których mowa w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej zwana ‘DOSNS’), nie podlegają zwrotowi na podstawie niniejszego pkt. 9. Jakiekolwiek Towary wrażliwe na elektryczność statyczną lub na wilgoć, dostarczone w szczelnie zamkniętych opakowaniach nie mogą zostać zwrócone, jeżeli blistry lub opakowania ‘warstwowe’, w których zostały one dostarczone, były przekładane (segregowane), otwierane (ruszane) lub uszkodzone. Wszelkie towary z datą lub informacją zawierającą kod partii, które nie pasują do oryginalnej etykiety odbioru/dokumentu dostawy lub które zostały otwarte, naruszone lub są uszkodzone również nie mogą zostać zwrócone

10 Opis

Specyfikacje, rysunki, ilustracje, opisy oraz dane dotyczące wagi, wymiarów, mocy lub innych szczegółów, w tym m.in. oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami prawa (łącznie zwane dalej „Opisami”) niezależnie od tego gdzie się znajdują (m.in. w Katalogu, na zestawieniach, wnioskach o dostawę, wskazówkach dotyczących zastosowania, dowodach dostawy, fakturach lub opakowaniach) są przeznaczone dla ogólnych celów informacyjnych na temat Produktów i nie stanowią części Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Opisami Towarów, a opisami producenta, te ostatnie uznawane będą za prawidłowe. Spółka podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia prawidłowości Opisów, jednak opierać się będzie na informacjach, jeśli takie otrzyma, od swoich dostawców i nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, ustawowej lub innego rodzaju z tytułu błędów lub omyłek wynikających z takich Opisów, niezależnie od tego czy powstały w wyniku zaniedbań Spółki czy z innych przyczyn. Spółka może dokonać zmian w Produktach w ramach stałego podnoszenia jakości lub w celu dostosowania się do obowiązującego ustawodawstwa.

Bez uszczerbku dla postanowień Warunku 10, zaleca się, by Klienci sprawdzali zawartość strony internetowej Spółki w celu uzyskania, ale bez ograniczenia się wyłącznie do tych oświadczeń, najnowszego opisu Towarów, w szczególności oświadczeń związanych z DOSNS.

11 Ryzyko i prawo własności

W przypadku odbioru Towarów przez Klienta z miejsca ich wydania przez Spółkę (EXW), ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Klienta w momencie postawienia Towarów do dyspozycji Klienta lub jego przewoźników. W innych przypadkach, ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta zgodnie z odpowiednimi postanowieniami międzynarodowych reguł handlu (Incoterms) obowiązujących strony Umowy.

Własność Towarów przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty (w formie gotówkowej lub po zaksięgowaniu środków na koncie) wszystkich kwot należnych Spółce od Klienta. Do momentu przejścia na Klienta prawa własności, Klient jest zobowiązany przechowywać Towary na zasadach powiernictwa jako depozytariusz Spółki. W przypadku nieotrzymania w terminie płatności w pełnej wysokości lub podjęcia przez Klienta uchwały o rozwiązaniu spółki, wydania przez sąd postanowienia w tym zakresie, bądź ustanowienia syndyka lub zarządcy masy upadłościowej, egzekucji lub zajęcia sądowego przedsiębiorstwa Klienta (lub tego typu działanie w innej jurysdykcji), w celu ponownego przejęcia posiadania Towarów Spółka będzie miała prawo wejścia, bez uprzedniego zawiadomienia, na teren siedziby będącej własnością lub zajmowanej przez Klienta.

Katalog stanowi wyłączną własność Spółki.

12 Gwarancja jakości

Towary wymienione w Katalogu zostały wyprodukowane zgodnie z procedurami zarządzania jakością zawartymi w normie BS EN ISO 9001:2000, chyba że w dokumentacji wysyłkowej zaznaczono inaczej.

Więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży Spółki przy składaniu zamówienia. W odniesieniu do wybranych towarów, możliwe jest uzyskanie pełnej identyfikacji partii zgodnie z wymaganiami specyfikacji CECC dystrybutora. Są one wymienione w Katalogu i za ww. świadectwo obowiązuje opłata w wysokości 7,50 Euro.

Towary Niebezpieczne (Formularz IATA) obciążone są opłatą 36 Euro.

13 Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia

O ile żadne charakterystyki liczbowe, przedziały tolerancji lub parametry nie zostały wyraźnie zagwarantowane przez osobę reprezentującą Spółkę w Formie pisemnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności Produktów z takimi kryteriami, niezależnie od tego, czy niezgodności te zostały spowodowane zaniedbaniem Spółki, czy innymi czynnikami. Odpowiedzialność za upewnienie się, iż Produkty są należyte i zdatne dla konkretnego celu spoczywa na Kliencie, chyba że uprawniony przedstawiciel Spółki potwierdzi inne warunki w Formie pisemnej. Każda porada lub rekomendacja pracownika Spółki, która nie została potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Spółki w Formie pisemnej, udzielona jest Klientowi na jego ryzyko i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie porady lub rekomendacje. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, w przypadku gdy gwarancja, oświadczenie, porada lub rekomendacja, potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Spółki zgodnie z niniejszym pkt. 13, okażą się nieprawidłowe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta będzie ograniczona jedynie do zwrotu ceny zapłaconej za Produkty lub, według uznania Spółki, do dokonania dostawy odpowiednich Produktów w ramach wymiany.

14 Rękojmia/Gwarancja

Spółka dołoży wszelkich starań, aby przenieść na Klienta uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielone przez producenta Towarów.

Ponadto, Spółka bezpłatnie dokona napraw lub, według swojego uznania, wymiany Towarów, a w przypadku Usług, ponownie wykona Usługi, gdy dowiedzione zostało Spółce, iż zostały uszkodzone lub są dotknięte wadą z powodu zastosowania wadliwych materiałów, wadliwego wykonania lub projektu.

Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

wada powstała w wyniku wprowadzonych przez Klienta zmian lub napraw Towarów bez pisemnej zgody Spółki;

Klient nie zastosował się do instrukcji producenta dotyczących składowania, wykorzystania, instalacji, korzystania lub konserwacji Towarów;

Klient nie powiadomił Spółki, zgodnie z pkt. 8, o wadach, które powinny zostać wykryte podczas rutynowej kontroli, lub

Klient nie powiadomił Spółki o wadach w terminie 12 miesięcy (lub innym terminie, jaki Spółka wyznaczy w momencie zatwierdzenia zamówienia na Produkty) od daty wysyłki Towarów lub wykonania Usług.

Wszelkie wymienione Produkty lub naprawione Towary zgodnie z pkt. 14, będą objęte gwarancją na okres pozostający do końca gwarancji udzielonej na pierwotne Produkty. Towary, które zostały wymienione na inne, stanowić będą własność Spółki.

Klient przyznaje Spółce, jej pracownikom, agentom i przedstawicielom prawo wkroczenia do swojej siedziby w celu dokonania naprawy lub wymiany Produktów zgodnie z niniejszym pkt. 14. Klient zapewni pracownikom, agentom i przedstawicielom Spółki bezpieczne środowisko pracy w okresie ich pobytu na terenie swojej siedziby i będzie odpowiedzialny za odłączenie od sieci komputerów i procesorów podlegających wymianie lub naprawie oraz za sporządzenie zapasowych kopii wszystkich informacji znajdujących się na tych komputerach lub procesorach przed przybyciem na miejsce osób wysłanych przez Spółkę.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 15 (i), odpowiedzialność Spółki w przypadku dowiedzionych uszkodzeń lub wad Produktów, zgodnie z pkt. 14, jest ograniczona, według uznania Spółki, do naprawy lub wymiany odpowiednich Towarów lub ponownego wykonania odpowiednich Usług lub zwrotu ceny zapłaconej za odpowiednie Produkty.

Za wyjątkiem pkt. 15(i) oraz pkt. 8, niniejszy punkt stanowi jedyne zobowiązanie Spółki i wyłączną podstawę roszczeń Klienta z tytułu wadliwych Produktów i został zaakceptowany przez Klienta jako zastępujący wszystkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia, warunki i gwarancje, ustawowe lub inne, odnoszące się do satysfakcjonującej jakości, przydatności do użytkowania lub wykonania Towarów (lub wykorzystanych materiałów) lub jakości wykonania Usług. Obowiązywanie wszystkich ww. oświadczeń, warunków i gwarancji zostaje niniejszym wyłączone.

15 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Spółka nie wyłącza odpowiedzialności względem Klienta z tytułu:
  • naruszenia przez Spółkę postanowień art. 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 r. lub art. 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Świadczeniu Usług z 1982 r.;
  • uszkodzeń ciała lub śmierci spowodowanych zaniedbaniem ze strony Spółki;
  • postanowień art. 2(3) Ustawy o Ochronie Konsumenta z 1987 r.;
  • wszystkich sytuacji, w których wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez Spółkę byłaby niezgodna z prawem; lub
  • oszustwa, w szczególności wprowadzenia w błąd.
 2. Postanowienia niniejszych Warunków nie dotyczą praw Klienta, niezależnie od postanowień pkt. 24, występującego w charakterze kosumenta, w rozumieniu Ustawy o Nieuczciwych Warunkach Umów z 1977 r.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 8 (Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy), 13 (Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia) i 14 (Rękojmia i Gwarancja) oraz pkt. 15(i), Spółka nie ponosi w stosunku do Klienta odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej [w tym z tytułu zaniedbań], za naruszenie obowiązków ustawowych, przywrócenie do stanu poprzedniego lub z innego tytułu) z tytułu uszkodzeń ciała, śmierci, szkody lub strat bezpośrednich lub pośrednich (wszystkie z wymienionych warunków dotyczą m.in. strat o charakterze czysto ekonomicznym, utraty zysków, utraty interesów, niemożności korzystania, utraty danych, przestoju komputera, naruszenie reputacji, przerwy w działalności, wzrostu kosztów zakupu lub produkcji, utraconych korzyści, utraty możliwości zawarcia kolejnych umów i innych strat o podobnym charakterze) czymkolwiek spowodowanych lub z czegokolwiek wynikłych lub mających związek z:

jakimikolwiek Produktami, produkcją, sprzedażą, wykonaniem, dostawą, niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania lub dostawy Produktów przez Spółkę lub jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

jakimkolwiek naruszeniem przez Spółkę wyraźnych lub dorozumianych warunków Umowy;

jakimkolwiek wykorzystaniem, odsprzedażą lub dostawą Produktów lub jakichkolwiek innych produktów zawierających Towary lub wytworzonych z wykorzystaniem Produktów;

jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Spółki w siedzibie Klienta;

złożeniem bądź nie złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia lub udzieleniem bądź nieudzieleniem jakiejkolwiek porady przez Spółkę lub w jej imieniu, w tym odnoszących się do stosowania przepisów prawa; lub

w innych przypadkach przewidzianych Umową.

Spółka niniejszym wyklucza w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie wszystkie warunki, gwarancje i zastrzeżenia, wyraźne (inne niż wymienione w niniejszych Warunkach lub przyznane na podstawie pkt. 13) lub dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe lub inne, które istniałyby lub mogły istnieć na korzyść Klienta, gdyby nie niniejsze wyłączenie.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15(i), całkowita odpowiedzialność Spółki kontraktowa, deliktowa (w tym wynikła z niedbalstwa), z tytułu naruszenia ustawowych obowiązków, wprowadzenia w błąd lub innego rodzaju, będzie ograniczona do naprawy lub wymiany Towarów lub w przypadku Usług, do ponownego wykonania Usług, lub, według uznania Spółki, do zwrotu kwot zapłaconych za Produkty.

Pracownicy, agenci i podwykonawcy Spółki mogą powoływać się i korzystać, w swoim własnym imieniu bądź na swoją rzecz, z wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w pkt. 8, 10, 13, 14, 15 i 16.

16 Obserwacja Produktów i Wyszukiwanie Produktów

Klient przyjmuje do wiadomości, że następujące usługi świadczone są bezpłatnie. Nie naruszając ogólnego charakteru pkt. 15:

 1. Obserwacja Produktów
  Spółka podejmie starania, aby informować Klienta o zbliżającym się zużyciu lub konieczności wymiany Towarów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji lub informację przekazaną po terminie, za niepodanie szczegółów dotyczących możliwych lub odpowiednich substytutów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Klienta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Klienta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy proponowane Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Klienta przeznaczeniem. Nie przysługują Klientowi zażalenia ani gwarancje.
 2. Wyszukiwanie Produktów
  Spółka podejmie starania, aby udzielić Klientowi wsparcia w znalezieniu i/lub zaopatrzeniu w odpowiednie Towary, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak wsparcia lub za wsparcie udzielone po terminie, za nie znalezienie możliwych lub odpowiednich Towarów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Klienta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Klienta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy znalezione Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Klienta przeznaczeniem. Nie przysługują Klientowi zażalenia ani gwarancje.

17 Prawo własności intelektualnej

Produkty prezentowane w Katalogu mogą podlegać ochronie z tytułu praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym patentów, know-how, znaków towarowych, praw autorskich, praw do projektu, praw użytkowych, praw do bazy danych lub innych praw osób trzecich. Klientowi nie przysługują żadne prawa ani licencje, za wyjątkiem prawa do korzystania z Produktów lub odsprzedaży Towarów w ramach normalnej działalności Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek naruszeń któregokolwiek z powyższych praw.

Prawo do oprogramowania stanowiącego całość lub część Towarów jest zastrzeżone dla Spółki i/lub jej dostawców, bez uszczerbku dla powyższych praw. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z posiadaną licencją i zapłacenie obowiązujących opłat licencyjnych.

Spółka jest właścicielem wszelkich praw autorskich do Katalogu. Powielanie Katalogu, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest niedozwolone.

18 Wykorzystywanie danych osobowych

„Dane Osobowe” oznaczają w odniesieniu do Klienta lub jego pełnomocnika, w obu przypadkach będącego osobą fizyczną, dane, na podstawie których (wyłącznie lub w połączeniu z innymi informacjami będącymi w posiadaniu Spółki) Spółka może zidentyfikować Klienta i jego pełnomocnika, niezależnie od sposobu i czasu otrzymania tych danych.

Spółka może przetwarzać Dane Osobowe dla niektórych lub wszystkich celów wymienionych w niniejszych Warunkach lub wynikających ze stosunków pomiędzy Spółką a Klientem, takich jak m.in.:

 1. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy z danym Klientem, w tym badanie zdolności kredytowej Klienta lub jego przedstawicieli oraz ujawnienie informacji odpowiedniej instytucji badającej sytuację finansową Klienta oraz inne badania tożsamości oraz związane z zapobieganiem oszustwom;
 2. realizacja zamówień, czynności administracyjne, obsługa klienta, ocena preferencji Klienta oraz pomoc w doskonaleniu funkcjonowania Spółki oraz poprawa jakości oferowanych przez nią Towarów i Usług;
 3. marketing bezpośredni Towarów i Usług Spółki i/lub towarów i usług innych spółek Grupy Premier Farnell lub osób trzecich, które według przekonania Spółki mogą stanowić przedmiot zainteresowania Klienta lub jego przedstawicieli, zarówno pocztą, faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub w inny sposób, w stopniu w jakim jest to prawnie dopuszczalne;
 4. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw.

Przetwarzanie Danych Osobowych może obejmować:

 1. ujawnienie Danych Osobowych usługodawcom lub przedstawicielom Spółki;
 2. ujawnienie Danych Osobowych innym spółkom z Grupy Premier Farnell, których towary lub usługi zdaniem Spółki mogą być przedmiotem zainteresowania Klienta lub jego przedstawiciela;
 3. ujawnienie Danych Osobowych osobom trzecim, których towary lub usługi zdaniem Spółki, mogą być przedmiotem zainteresowania Klienta lub jego przedstawiciela;
 4. przeniesienie Danych Osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do krajów, w których prawo nie zapewnia odpowiedniej ochrony Danych Osobowych. Jednakże Spółka będzie przekazywać Dane Osobowe do krajów spoza EOG jedynie spółkom, które zagwarantują Spółce ten sam stopień ochrony Danych Osobowych, jakim objęte byłyby zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Wielkiej Brytanii.

Gdy Klient lub jego przedstawiciel nie będzie chciał udostępnić Danych Osobowych w którymkolwiek z powyższych celów lub we wszystkich powyższych celach łącznie, powinien skontaktować się z Menedżerem ds. Marketingu w Spółce (Canal Road, Leeds LS12 2TU, Wielka Brytania) lub poinformować któregokolwiek z naszych przedstawicieli handlowych w trakcie telefonicznego składania zamówienia.

Więcej informacji na temat sposób wykorzystywania przez Spółkę Danych Osobowych znajduje się w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Spółki.

19 Reklama

W przypadku wysłania przez Spółkę Klientowi materiałów reklamujących Towary lub Usługi dystrybuowane przez Spółke, niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich Produktów zakupionych na podstawie takich materiałów.

20 Kraj Pochodzenia

Towary mogą pochodzić z krajów nie będących członkami UE. Informacje zawarte w Katalogu nie mogą być traktowane jako potwierdzenie źródła pochodzenia, producenta lub produkcji Towarów lub ich części, o ile Spółka nie potwierdzi tego w Formie pisemnej. Na żądanie Klienta, Spółka dostarczy dostępne jej świadectwa pochodzenia, za cenę ustaloną w dniu zgłoszenia.

21. Punkt sprzedaży

W punkcie sprzedaży Towary mogą być sprzedawane jedynie w przypadku złożenia oficjalnych zamówień i dokonania płatności kartą kredytową, debetową lub gotówką. Przy odbiorze Towarów należy okazać zamówienie. Transakcje gotówkowe mogą być dokonywane jedynie w punkcie sprzedaży.

22 Eksport

Klient jest zobowiązany na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia oraz zastosować się do przepisów celnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz obowiązujących przepisów dotyczących importu lub eksportu w kraju, do którego Towary mają być dostarczone.

Niektóre Towary importowane z USA podlegają specjalnym ograniczeniom.

Odnośnie towarów wyprodukowanych lub pochodzących z USA, Klient oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących eksportu obowiązujących w USA lub nałożonych przez rządy lub agencje innych krajów i nie będzie importować, eksportować lub przekazywać w celu reeksportu jakichkolwiek towarów do krajów objętych zakazem lub embargiem ani żadnej osobie prawnej, innemu podmiotowi lub osobie fizycznej, której odmówiono wjazdu lub jest niepożądana na terytorium USA, jak mowa o tym w przepisach obowiązujących w USA lub w innym kraju. Klient oświadcza, że nie znajduje się na Liście Osób Niepożądanych, Specjalnie Wybranych Narodowości lub Osób Pozbawionych Praw i nie jest w żaden inny sposób pozbawiony na mocy prawa możliwości kupowania Produktów.

Spółka zastrzega sobie prawo niedokonywania dostaw na rzecz niektórych klientów lub do wybranych krajów oraz prawo zażądania od Klienta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie ostatniego użytkowania i finalnego przeznaczenia Towarów.

23. Towary z USA *

W związku z jakąkolwiek Umową na dostawę Towarów, które w momencie składania zamówienia są zgłoszone przez Spółkę jako dostawy ze składów w USA lub podlegające warunkom dostaw bezpośrednich z Newark („Towary z USA”), postanowienia niniejszego pkt. 23 będą miały zastosowanie, niezależnie od wszystkich innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. W przypadku konfliktu lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunków a niniejszym pkt. 23, pkt. 23 będzie miał znaczenie nadrzędne. Pkt. 23 nie ma zastosowania do Umów, które swoimi postanowieniami nie obejmują dostawy Towarów z USA.

 1. Dostawa
  Zamówienia zawierające Towary z USA obciążone są dodatkową opłatą za dostawę w wysokości ustalonej przez Spółkę w momencie składania zamówienia (aktualnie jest to 25 Euro, jednak wysokość opłaty podlega okresowym zmianom) („Opłata Wysyłkowa z USA”). Opłata Wysyłkowa z USA płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo, niezależnie od ilości zamówionych w ramach tej Umowy Towarów z USA. Ponadto, Opłata Wysyłkowa z USA płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo również w przypadku Umów na Dostawy według harmonogramu. Opłata Wysyłkowa z USA będzie nakładana na zamówienie w momencie wysyłki pierwszej partii Towarów z USA, które mają być dostarczone w ramach danej Umowy.
  Towary z USA będą dostarczane w ciągu 3 dni roboczych od dnia roboczego w którym otrzymano zamówienie przed godziną 17.00 GTM, czyli przed godziną 18.00 czasu polskiego. Towary z USA zamówione po godzinie 17.00 czasu uniwersalnego/GMT (universal time/Greenwich Mean Time) w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy są dostarczane w ciągu 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wybranego sposobu realizacji zamówienia i będzie miała zastosowanie do wszystkich pozostałych zamówionych Towarów. Usługi dostarczania Produktów w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym nie mają zastosowania do Towarów z USA. Tak jak stwierdzono powyżej, terminy dostaw podane są wyłącznie w przybliżeniu.
 2. Anulowanie zamówienia i zwroty
  Z wyjątkiem postanowień pkt. 10 Warunków, zamówienia na Towary z USA, zarówno jednorazowe jak i partiami, są nie odwoływalne i nie mogą zostać anulowane. Towary z USA nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie pkt. 10 i 15 lub za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.
 3. Wykorzystanie danych osobowych w związku z dostawą Towarów z USA
  W celu wykonania Umowy na Towary z USA, Spółka przekaże do USA dane osobowe osoby, do której towary mają być dostarczone. Składając zamówienie na Towary z USA, Klient wyraża zgodę na ww. przekazanie danych osobowych, nawet jeśli USA nie zapewnia ochrony danych osobowych w takim samym stopniu co Wielka Brytania. Spółka dołoży starania, by zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazanych przedstawicielom Spółki w USA. W przypadku danych osobowych osoby trzeciej, do której Towary mają być dostarczone, Klient oświadcza, że został przez tę osobę upoważniony do wyrażenia ww. zgody w jej imieniu. Klient może wstrzymać lub wycofać swoją zgodę kontaktując się z Działem Eksportu Farnell, pod adresem Canal Road, Leeds, LS12 2TU, Wielka Brytania, co wpłynie jednak negatywnie na oferowane przez Spółkę usługi i może spowodować, że Spółka będzie dokona zmiany warunków Umowy.

* Dostępne tylko w krajach UE.

24 Klienci biznesowi

Spółka obsługuje wyłącznie przedsiębiorców. Katalog oraz wszystkie katalogi specjalistyczne oraz inne broszury dotyczące towarów sporządzone przez Spółkę są przeznaczone do wyłącznego użytku tychże podmiotów, z wyłączeniem osób działających w roli konsumenta. Składając zamówienie Klient potwierdza, że składa zamówienie na Produkty w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, a nie jako konsument.

25 Ograniczenia wiekowe przy zakupie niektórych towarów

Gdy przepisy prawa określają minimalny wiek dla nabywców określonych Towarów, Klient potwierdza, iż osiągnął wymagany prawem wiek oraz że dostawa Towarów zostanie zaakceptowana przez osobę, która osiągnęła wymagany wiek.

26 Niedozwolone zastosowania

Produkty nie zostały zaprojektowane ani zaakceptowane do następujących zastosowań:

 1. (wszczepianie w ciało w celu stosowania z urządzeniami podtrzymującymi życie, innym sprzętem medycznym lub innymi systemami albo w innym celu w sytuacji, gdy usterka lub awaria produktów może doprowadzić do obrażeń ciała, śmierci, poważnych szkód materialnych lub zniszczeń w środowisku; lub
 2. w przypadku produktów pochodzących z firmy i/lub dostarczanych do firmy przez firmę NXP do zastosowań wojskowych, lotniczych albo w przestrzeni kosmicznej.

Używanie produktów firmy z takimi urządzeniami i systemami lub umieszczanie ich w takich urządzeniach i systemach jest surowo wzbronione, a każde takie użycie odbywa się na własne ryzyko klienta. Klient wyraża zgodę na przejęcie od firmy i jej dostawców wszelkiej odpowiedzialności i kosztów wynikających z takiego użycia lub umieszczenia produktów.

27 Euro

W przypadku przyjęcia przez Wielką Brytanię waluty europejskiej (Euro) lub zgody na usztywnienie kursu przeliczeniowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nie będzie to stanowiło zmiany jakichkolwiek postanowień związanych z wykonaniem lub zwolnieniem z wykonania Umowy.

28 Siła Wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta, ani nie będzie uznana za działającą w sprzeczności z postanowieniami Warunków, z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane przyczynami od Spółki niezależnymi (w tym m.in. działania władz publicznych, wojna, pożar, wybuch, powódź, przepisy prawa regulujące import lub eksport, nałożone embarga, spory pracownicze lub niemożliwość otrzymania lub opóźnienie w otrzymaniu dostaw Towarów lub świadczenia pracy). Spółka może, według swojego uznania, opóźnić wykonanie lub anulować postanowienia Umowy w całości lub części.

29 Rejestrowanie rozmów telefonicznych

Spółka, w celach szkoleniowych, bezpieczeństwa oraz dbałości o jakość swoich Produktów, zastrzega sobie prawo monitorowania, przechwytywania oraz rejestrowania rozmów telefonicznych kierowanych do Spółki, a także monitorowania lub podglądu e-maili lub innych wiadomości przekazywanych do Spółki drogą elektroniczną.

30 Prawo właściwe

Umowy są sporządzane i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim i Klient zobowiązuje się poddać jurysdykcji sądów angielskich. Spółka może dochodzić praw wynikających z Umowy w innym sądzie właściwej jurysdykcji.

31 Postanowienia ogólne

Wszelkie postanowienia Warunków uznane przez właściwe władze za nieważne, podlegające unieważnieniu, niemożliwe do wyegzekwowania lub nieuzasadnione (w całości lub części) nie naruszają innych postanowień niniejszych Warunków i nie mają wpływu na moc obowiązującą Warunków. Niewykonanie lub częściowe niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z Warunków.

Spółka jest uprawniona, bez zgody lub zawiadomienia Klienta, przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków i/lub dowolnej Umowy w dowolnym czasie na rzecz innej spółki należącej do jej grupy (zgodnie z definicją w sekcji 53(1) Ustawy o Spółkach z 1989 r.).

Za wyjątkiem postanowień zawartych w pkt. 15 Warunków, zamiarem stron Umowy nie jest by którekolwiek z jej postanowień było wykonywane na podstawie Ustawy o Umowach z 1999 r. (Prawa Stron Trzecich) przez inną osobę, nie będącą stroną Umowy.

32 Język i Tłumaczenia

W przypadku niejasności pomiędzy niniejszymi Warunkami i jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszych Warunków, wersja angielska będzie wiążąca.

33 Administracja biznesowa

Całość lub część działań administracyjnych związanych z pomyślnym tworzeniem konta handlowego oraz przetwarzaniem Twoich zamówień może być realizowana automatycznie

Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia.
Styczeń 2020

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1 Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2 Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3 Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments ('Scheduled Delivery') the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalization or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4 Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
 3. by Access/Visa credit cards.
 4. by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies 'Various Origins' if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5 New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6 Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked 'Confirmation only'. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7 Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. 'EXW' shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8 Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9 Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10 Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer's description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11 Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12 Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13 Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14 Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;

because the Customer did not follow the manufacturers' instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;

if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or

if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 15(i) , the Company’s sole obligation and liability , should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15 Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a 'consumer' as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;

Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;

Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;

Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;

Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or

Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person's own name and for that person's own benefit.

16 ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17 Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18 Use of Personal Data

"Personal Data" means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnel , Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website

19 Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20 Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21 Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22 Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24 Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any special catalogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25 Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26 Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:

 1. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
 2. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.

Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27 Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28 Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29 Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30 Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31 General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32 Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33 Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020

Spółka jest dostawcą dla kontrahentów profesjonalnych. Jeśli dokonujesz zakupu jako Konsument (zgodnie z definicją poniżej), w takim przypadku obowiązują Cię niniejsze warunki.

 

Premier Farnell UK Limited (używająca nazwy handlowej Farnell)
Warunki Eksportu i Dostawy dla Konsumentów

Katalog obowiązuje od marca 2008 do Styczeń 2020
Data sporządzenia Warunków: marzec 2008

1 Definicje

W niniejszych Warunkach Dostawy następujące wyrażenia mają przypisane poniższe znaczenia:
Katalog” - katalog (w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej), w którym zostały określone niniejsze Warunki oraz, który zawiera spis produktów oferowanych przez Spółkę;
Spółka” – Premier Farnell UK Limited (używająca nazwy handlowej Farnell), spółka prawa brytyjskiego o numerze rejestrowym 00860093, z siedzibą w Leeds w Wielkiej Brytanii (West Yorkshire, LS12 2QQ, 150 Armley Road) lub jej upoważnieni cesjonariusze;
Warunki” – niniejsze warunki
Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Konsumentem i Spółką, dotycząca sprzedaży Towarów i/lub świadczenia Usług;
Konsument” – oznacza osobę, zawierającą umowę ze Spółką w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, której zamówienie towarów zostało zaakceptowane przez Spółkę”
Towary” – towary obecnie lub w przyszłości dostarczane Konsumentowi przez Spółkę;
Usługi” – usługi obecnie lub w przyszłości świadczone na rzecz Konsumenta przez Spółkę;
Produkty” – Towary i/lub Usługi.
Forma pisemna” – obejmuje również korespondencję elektroniczną;

2 Warunki

Spółka przyjmuje zamówienia pod warunkiem ich zgodności z niniejszymi Warunkami.

Konsument jest zobowiązany zapoznać się oraz zaakceptować niniejsze Warunki przed złożeniem zamówienia.

Niniejsze Warunki wyłączają stosowanie wszelkich warunków uzgodnionych pomiędzy Spółką i Konsumentem w drodze negocjacji lub współpracy handlowej oraz wszelkich innych warunków uznawanych przez Konsumenta.

W przypadku konfliktu pomiędzy:

innymi postanowieniami zawartymi w treści Katalogu a niniejszymi Warunkami; lub
treścią zamówienia a niniejszymi Warunkami

Warunki będą miały znaczenie nadrzędne, chyba że Spółka w Formie pisemnej postanowi inaczej. Treść Umowy stanowią niniejsze Warunki oraz wszelkie pozostałe warunki zaakceptowane przez Spółkę w związku z zamówieniem. Zmiana Warunków może zostać dokonana wyłącznie za wyraźną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki, wyrażoną w Formie pisemnej.

3 Ceny

W braku odrębnych postanowień, ceny Produktów są cenami netto bez podatku VAT w Euro zgodnie z zapisem w Katalogu, lub odpowiednio w pisemnej ofercie Spółki. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby ceny zamieszczone w Katalogu były jak najdokładniejsze, jednak zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie bez powiadomienia. Cenami obowiązującymi będą ceny z dnia złożenia zamówienia przez Konsumenta, chyba, że Spółka powiadomi Konsumenta bez zwłoki o znaczącej zmianie ceny a Konsument potwierdzi swoje zamówienie zawierające nową cenę. Jeśli Konsument nie potwierdzi swego zamówienia będzie ono uznane za niezłożone, o czym Spółka bezzwłocznie poinformuje Konsumenta.

W przypadku dostawy Produktów partiami („Dostawy według harmonogramu”) właściwą ceną będzie ceną obowiązująca w chwili dostawy pierwszej partii Produktów.

Standardowo sporządzana dokumentacja przez Spółkę zawiera jeden egzemplarz faktury oraz potwierdzenie wysyłki. Cena nie obejmuje kosztów sporządzenia lub dostarczenia innych dokumentów, takich jak świadectwa lub dokumenty legalizacyjne wystawiane przez Izbę Handlową lub Konsulat czy dodatkowych egzemplarzy faktury, chyba że w ofercie lub fakturze pro-forma Spółka postanowiła inaczej. Spółka obciąży Konsumenta kosztami dodatkowych dokumentów.

4 Płatność

Płatność może być dokonana w jeden z poniższychsposobów tak, jak uzgodniono ze Spółką:

 1. w walucie podanej na fakturze przy dostarczeniu Towarów,
 2. przekazem dokonanym przez bank lub czekiem na zlecenie, wystawionym na bank w Wielkiej Brytanii honorowany przez Spółkę.
 3. międzybankowym przekazem, dla dokonania którego zostaną udostępnione dane banku Spółki na żądanie Konsumenta;
 4. kartą kredytową Visa;
 5. zgodnie z warunkami kredytowymi udzielonymi przez Spółkę w ramach konta kredytowego przyznanego Konsumentowi posiadającemu konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Spółka nie wyraża zgody na obciążanie jej kosztami z tytułu opłat bankowych, prowizji oraz innych opłat dodatkowych. Wszystkie dokumenty bankowe powinny zawierać wyraźną informację, że wszelkie koszty z tytułu opłat lub prowizji bankowych ponosi Konsument.

Płatności powinny być dokonywane w pełnej kwocie bez dokonywania potrąceń, zatrzymań lub kompensaty. Dotrzymywanie terminów płatności jest niezwykle istotne. W przypadku niedokonania przez Konsumenta płatności w terminie, bez uszczerbku dla innych uprawnień Spółki, Spółka będzie uprawniona do:

 1. anulowania zamówienia lub wstrzymania dalszych dostaw towarów lub świadczenia usług;
 2. obciążenia odsetkami (zarówno przed jak i po wydaniu postanowienia przez sąd) od niezapłaconych kwot w wysokości 5% rocznie powyżej aktualnej bazowej stopy procentowej banku HSBC Bank plc, do momentu dokonania płatności w pełnej kwocie.

5 Nowe konta

Konsument otwierający konto kredytowe, musi udostępnić Spółce żądane przez nią informacje, a Spółka może zasięgnąć o nim informacji w źródłach, które uzna za stosowne. Spółka zastrzega sobie prawo do przyznania, odmowy lub zaprzestania kredytowania Konsumenta lub zmniejszenia lub zawieszenia limitu kredytowego według swojego uznania w dowolnym czasie bez powiadomienia Konsumenta. Kredyt ani warunki kredytu nie będą wiążące dla Spółki, o ile Spółka nie potwierdzi ich w Formie pisemnej.

6 Zamówienia

Spółka zastrzega sobie prawo odmowy prowadzenia działalności handlowej z dowolną osobą fizyczną, osobą prawną lub innym podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej.

Zamówienie może być złożone przez telefon, faksem, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie e-zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia Konsument zostanie zaopatrzony w informacje dotyczące zakupu, obejmujące opis produktu, który ma być zakupiony, ilość, cenę brutto zawierającą podatek VAT oraz całkowity koszt dostawy zamówionych produktów.

Każde zamówienie złożone przez Konsumenta zostanie potwierdzone w Formie pisemnej, zawierając informacje o cenie, opisie produktu, ilości, dostawie itd.
W rozmowach telefonicznych i korespondencji Konsument powinien podać numer konta oraz numer zamówienia.

W celu uniknięcia dublowania zamówień, zamówienia złożone drogą telefoniczną należy następnie potwierdzić w formie pisemnej wyraźnie zaznaczając „Potwierdzenie Zamówienia”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia nieoznaczone w ten sposób i dokona odpowiednich obciążeń za zdublowane zamówienia.

Minimalna wartość zamówienia płatnego kartą kredytową wynosi ekwiwalent w Polskich Złotych kwoty 30 Euro.

Przyjęte zamówienie może zostać odwołane jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.

Zamówienia na Towary są zatwierdzane przez Spółkę w drodze wysyłki Towarów, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podania przez Konsumenta nieprawidłowej ceny w zamówieniu, wysyłka Towarów nie będzie stanowiła zatwierdzenia zamówienia zawierającego nieprawidłową cenę.

7 Dostawa

Zamówienia złożone przez telefon, faksem, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie e-zamówienia są automatycznie uznawane za zamówienia złożone w trybie pilnym i Spółka dołoży wszelkich starań, by wysyłka została dokonana w tym samym dniu, pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 15.00 czasu uniwersalnego (GMT) od poniedziałku do piątku, a wysyłka Towarów zamówionych po tym czasie - w następnym dniu roboczym do miejsca wskazanego przez Konsumenta jako miejsce wykonania dostawy.

Zamówienia złożone przy pomocy innych środków zostaną dostarczone w ciagu 2-3 dni do miejsca wskazanego przez Konsumenta jako miejsce wykonania dostawy.

Informacją o kosztach dostawy znajduje się na stronie internetowej pod adresem /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/pl_PL/support/order.jsp#delivery.

Informacja o sposobach dostawy znajduje się na stronie internetowej pod adresem /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/pl_PL/support/order.jsp#delivery.

Konsument może zażądać dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami w maksymalnym okresie 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami. Niedotrzymanie terminu dostarczenia towaru lub usługi w przypadku dostarczenia towarów lub świadczenia usług partiami nie stanowi przeszkody ani nie ogranicza Spółki w realizacji partiami dalszych dostaw towarów lub świadczenia dalszych usług na podstawie odpowiedniej Umowy.

Spółka może korzystać z dowolnych dostępnych jej sposobów dostaw. Spółka dołoży wszelkich starań by dotrzymać terminów dostaw towarów i/lub wykonania usług, jednak, z wyjątkiem postanowień pkt. 8, nie będzie zobowiązana do rekompensaty Konsumentowi szkód wynikłych z powodu niedostarczenia, niewykonania lub opóźnienia w dostawie towaru bądź w wykonaniu usługi. Termin dostawy towaru i/lub wykonania usług nie ma w takim przypadku znaczenia.
Spółka zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy z kilku powodów, w szczególności w przypadku przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z badaniami wiarygodności lub z zapobieganiem oszustwom. W przypadku opóźnienia dostawy z takich powodów, Spółka powiadomi o tym Klienta we właściwym czasie.

8 Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy

Konsument zobowiązany jest do skontrolowania Produktów w najkrótszym możliwym terminie od momentu dostawy, a w przypadku Usług - w najkrótszym możliwym terminie od ich wykonania, a Spółka, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 15, nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, o ile nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. Spółka nie jest autorem oprogramowania znajdującego się w Towarach i obowiązkiem Konsumenta jest sprawdzenie pod kątem zawirusowania Towarów przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Ilość Towarów w danej partii, potwierdzona przez Konsumenta przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Konsumenta, stanowić będzie ostateczny dowód ilości Towarów otrzymanych przez Konsumenta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub brak świadczenia Usług, chyba że otrzyma pisemne zawiadomienie w terminie 10 dni, od dnia w którym Towary powinny być dostarczone lub Usługi wykonane w ramach normalnej działalności. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16(i), odpowiedzialność Spółki z tytułu niedostarczenia Towarów lub niewykonania Usług bądź dostarczenia Towarów zgłoszonych w momencie dostawy jako wadliwe lub Usług zgłoszonych po ich wykonaniu jako wadliwe, zgodnie z niniejszym pkt. 8, będzie ograniczona do wymiany Towarów lub ponownego wykonania Usług w rozsądnym terminie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat lub kosztów przez Konsumenta, lub do zwrotu zapłaconej za takie Produkty ceny zgodnie z pkt. 9, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

9 Zwroty (Reklamacje)

Zwroty do Spółki mogą być dokonywane jedynie w przypadku wcześniejszego otrzymania przez Klienta od Spółki numeru identyfikującego zwrot (RMA). Zwrot Towarów odbywa się na ryzyko i koszt Klienta. Towary powinny być zwracane w postaci nieuszkodzonej oraz w oryginalnym opakowaniu. Odpowiedzialność za zwrot Towarów do Spółki i dostarczenie dowodu dostarczenia zwrotu spoczywa na Kliencie.

Spółka udziela Klientowi prawa do dokonania zwrotu w terminie 21 dni. Aby zwrot Towarów mógł zostać zaakceptowany, Towary muszą zostać zwrócone do Spółki za pokwitowaniem w ciągu 21 dni od dnia wysyłki Towarów przez Spółkę. Klient powinien zwrócić Towary do Działu Zwrotów Spółki (Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF, Wielka Brytania) podając numer Klienta, numer zamówienia oraz numer RMA.

Zwroty Towarów dokonane po upływie 21 dni określonych jako ‘niezamówione’ lub ‘omyłkowo otwarte’ mogą zostać przyjęte przez Spółkę według jej uznania, jednak podlegać będą opłacie za ponowne przyjęcie na skład w wysokości 20% zafakturowanej wartości Towarów (minimalna opłata wynosić będzie 10 GBP/10 EURO lub 40 PLN).

Towary zawierające oprogramowanie lub wytworzone na zamówienie lub zawierające substancje niebezpieczne, o których mowa w Dyrektywie 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej zwana ‘DOSNS’), nie podlegają zwrotowi na podstawie niniejszego pkt. 9. Jakiekolwiek Towary wrażliwe na elektryczność statyczną, dostarczone w szczelnie zamkniętych opakowaniach nie mogą zostać zwrócone, jeżeli blistry lub opakowania ‘warstwowe’, w których zostały one dostarczone, były przekładane (segregowane), otwierane (ruszane) lub uszkodzone. Wszelkie towary z datą lub informacją zawierającą kod partii, które nie pasują do oryginalnej etykiety odbioru/dokumentu dostawy lub które zostały otwarte, naruszone lub są uszkodzone również nie mogą zostać zwrócone.

10 Prawo odstąpienia

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn oraz bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat w ciągu 10 dni od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi, przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (w wyłączeniem poczty elektronicznej) na następujący adres:Farnell, Dział Europy Wschodniej, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Odstępując od umowy zakupu towarów konsument postępuje zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w pkt. 9 powyżej.

Termin do odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu o 3 miesięcy od dnia, odpowiednio, dostawy towaru lub wykonania usługi, jeśli Konsument nie otrzyma pisemnego potwierdzenia swojego zamówienia, zawierającego produkt, cenę potwierdzenie sposobu dostawy.

11 Opis

Specyfikacje, rysunki, ilustracje, opisy oraz dane dotyczące wagi, wymiarów, mocy lub innych szczegółów, w tym m.in. oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami prawa (łącznie zwane dalej „Opisami”) niezależnie od tego gdzie się znajdują (m.in. w Katalogu, zestawieniach, wskazówkach dotyczących zastosowania, na dowodach dostawy, fakturach lub opakowaniach) są przeznaczone dla ogólnych celów informacyjnych na temat Produktów i nie stanowią części Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Opisami Towarów, a opisami producenta, te ostatnie uznawane będą za prawidłowe. Spółka podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia prawidłowości Opisów, jednak opierać się będzie na informacjach, jeśli takie otrzyma, od swoich dostawców i nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, ustawowej lub innego rodzaju z tytułu błędów lub omyłek wynikających z takich Opisów, niezależnie od tego czy powstały w wyniku zaniedbań Spółki czy z innych przyczyn. Spółka może dokonać zmian w Produktach w ramach stałego podnoszenia jakości lub w celu dostosowania się do obowiązującego ustawodawstwa.

Bez uszczerbku dla postanowień niniejszego pkt 11, zaleca się, by Klienci zapoznali się z zawartością strony internetowej Spółki w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących opisu Towarów, ale bez ograniczenia się wyłącznie do tych informacji, zwracając uwagę na oświadczenia związane z Dyrektywą RoHS.

12 Ryzyko i prawo własności

W przypadku dostawy Towarów pocztą lub kurierem, ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Konsumenta w momencie dostarczenia i odbioru przez Konsumenta za pisemnym potwierdzeniem.

Własność Towarów przechodzi na Konsumenta w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty (w formie gotówkowej lub po zaksięgowaniu środków na koncie) wszystkich kwot należnych Spółce od Konsumenta. Do momentu przejścia na Konsumenta prawa własności, Konsument jest zobowiązany przechowywać Towary na zasadach powiernictwa jako depozytariusz Spółki. W przypadku nieotrzymania w terminie płatności w pełnej wysokości lub podjęcia przez Konsumenta uchwały o rozwiązaniu spółki, wydania przez sąd postanowienia w tym zakresie, bądź ustanowienia syndyka lub zarządcy masy upadłościowej, egzekucji lub zajęcia sądowego przedsiębiorstwa Konsumenta (lub tego typu działanie w innej jurysdykcji), w celu ponownego przejęcia posiadania Towarów Spółka będzie miała prawo wejścia, bez uprzedniego zawiadomienia, na teren siedziby będącej własnością lub zajmowanej przez Konsumenta.

Katalog stanowi wyłączną własność Spółki.

13 Gwarancja jakości

Towary wymienione w tym Katalogu zostały wyprodukowane zgodnie z procedurami zarządzania jakością zawartymi w normie BS EN ISO 9001:2000, chyba że w dokumentacji wysyłkowej zaznaczono inaczej.

Więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży Spółki przy składaniu zamówienia. W odniesieniu do wybranych towarów, możliwe jest uzyskanie pełnej identyfikacji partii zgodnie z wymaganiami specyfikacji CECC dystrybutora. Są one wymienione w Katalogu i za ww. świadectwo obowiązuje opłata w wysokości 7,50 Euro.

Towary Niebezpieczne (Formularz IATA) obciążone są opłatą 36 Euro.

14 Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia

O ile żadne charakterystyki liczbowe, przedziały tolerancji lub parametry nie zostały wyraźnie zagwarantowane przez uprawnionego przedstawiciela Spółkę w Formie pisemnej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności Produktów z takimi kryteriami w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego, czy niezgodności te zostały spowodowane zaniedbaniem Spółki, czy innymi czynnikami. Odpowiedzialność za upewnienie się, iż Produkty są należyte i zdatne dla konkretnego celu spoczywa na Kliencie, chyba że uprawniony przedstawiciel Spółki potwierdzi inne warunki w Formie pisemnej. Każda porada lub rekomendacja pracownika Spółki, która nie została potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Spółki w Formie pisemnej, udzielona jest Konsumentowi na jego ryzyko i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie porady lub rekomendacje. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16, w przypadku gdy gwarancja, oświadczenie, porada lub rekomendacja, potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Spółki zgodnie z niniejszym pkt. 14, okażą się nieprawidłowe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, odpowiedzialność Spółki w stosunku do Konsumenta będzie ograniczona jedynie do zwrotu ceny zapłaconej za Produkty lub, według uznania Spółki, do dokonania dostawy odpowiednich Produktów w ramach wymiany.

15 Rękojmia/Gwarancja

Spółka dołoży wszelkich starań, aby przenieść na Konsumenta uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielone przez producenta Towarów.

Ponadto, Spółka bezpłatnie dokona napraw lub, według wyboru Konsumenta, wymiany Towarów, a w przypadku Usług, ponownie wykona Usługi, gdy dowiedzione zostało Spółce, iż zostały uszkodzone lub są dotknięte wadą z powodu zastosowania wadliwych materiałów, wadliwego wykonania lub projektu.

Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 • wada powstała w wyniku wprowadzonych przez Konsumenta zmian lub napraw Towarów bez pisemnej zgody Spółki;
 • Konsument nie zastosował się do instrukcji producenta dotyczących składowania, wykorzystania, instalacji, korzystania lub konserwacji Towarów;
 • Konsument nie powiadomił Spółki, zgodnie z pkt. 8, o wadach, które powinny zostać wykryte podczas rutynowej kontroli, lub
 • Konsument nie powiadomił Spółki o wadach w terminie 12 miesięcy (lub innym terminie, jaki Spółka wyznaczy w momencie zatwierdzenia zamówienia na Produkty) od daty wysyłki Towarów lub wykonania Usług.

Wszelkie wymienione Produkty lub naprawione Towary zgodnie z niniejszym pkt. 15, będą objęte gwarancją na okres pozostający do końca gwarancji udzielonej na pierwotne Produkty. Towary, które zostały wymienione na inne, stanowić będą własność Spółki.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 16 (i), odpowiedzialność Spółki w przypadku dowiedzionych uszkodzeń lub wad Produktów, zgodnie z pkt. 15, jest ograniczona, według uznania Spółki, do naprawy lub wymiany odpowiednich Towarów lub ponownego wykonania odpowiednich Usług lub zwrotu ceny zapłaconej za odpowiednie Produkty.

Za zastrzeżeniem przepisów powyższych a także pkt. 16(i) oraz pkt. 8, niniejszy punkt stanowi jedyne zobowiązanie Spółki i wyłączną podstawę roszczeń Konsumenta z tytułu wadliwych Produktów i został zaakceptowany przez Konsumenta jako zastępujący wszystkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia, warunki i gwarancje, ustawowe lub inne, odnoszące się do satysfakcjonującej jakości, przydatności do użytkowania lub wykonania Towarów (lub wykorzystanych materiałów) lub jakości wykonania Usług. Obowiązywanie wszystkich ww. oświadczeń, warunków i gwarancji zostaje niniejszym wyłączone.

16 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Spółka nie wyłącza odpowiedzialności względem Konsumenta z tytułu:
  • naruszenia przez Spółkę postanowień art. 12 Ustawy o Sprzedaży Towarów z 1979 r. lub art. 2 Ustawy o Dostawie Towarów i Świadczeniu Usług z 1982 r.;
  • uszkodzeń ciała lub śmierci spowodowanych zaniedbaniem ze strony Spółki;
  • postanowień art. 2(3) Ustawy o Ochronie Konsumenta z 1987 r.;
  • wszystkich sytuacji, w których wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez Spółkę byłaby niezgodna z prawem; lub
  • oszustwa, w szczególności wprowadzenia w błąd
  • za szkody spowodowane przez umyślne działanie Spółki
 2. Postanowienia niniejszych Warunków nie dotyczą praw Konsumenta, niezależnie od postanowień pkt. 24, występującego w charakterze kosumenta, w rozumieniu Ustawy o Nieuczciwych Warunkach Umów z 1977 r.

Za wyjątkiem postanowień pkt. 8 (Kontrola Produktów i ich wady oraz brak dostawy), 14 (Wykonanie i dostosowanie do przeznaczenia) i 15 (Rękojmia i Gwarancja) oraz pkt. 16(i), Spółka nie ponosi w stosunku do Konsumenta odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej [w tym z tytułu zaniedbań], za naruszenie obowiązków ustawowych, przywrócenie do stanu poprzedniego lub z innego tytułu) z tytułu uszkodzeń ciała, śmierci, szkody lub strat bezpośrednich lub pośrednich (wszystkie z wymienionych warunków dotyczą m.in. strat o charakterze czysto ekonomicznym, utraty zysków, utraty interesów, niemożności korzystania, utraty danych, przestoju komputera, naruszenie reputacji, przerwy w działalności, wzrostu kosztów zakupu lub produkcji, utraconych korzyści, utraty możliwości zawarcia kolejnych umów i innych strat o podobnym charakterze) czymkolwiek spowodowanych lub z czegokolwiek wynikłych lub mających związek z:

 • jakimikolwiek Produktami, produkcją, sprzedażą, wykonaniem, dostawą, niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania lub dostawy Produktów przez Spółkę lub jej pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;
 • jakimkolwiek naruszeniem przez Spółkę wyraźnych lub dorozumianych warunków Umowy;
 • jakimkolwiek wykorzystaniem, odsprzedażą lub dostawą Produktów lub jakichkolwiek innych produktów zawierających Towary lub wytworzonych z wykorzystaniem Produktów;
 • jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Spółki w siedzibie Konsumenta;
 • złożeniem bądź nie złożeniem jakiegokolwiek oświadczenia lub udzieleniem bądź nieudzieleniem jakiejkolwiek porady przez Spółkę lub w jej imieniu, w tym odnoszących się do stosowania przepisów prawa; lub
 • w innych przypadkach przewidzianych Umową.

Spółka niniejszym wyklucza w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie wszystkie warunki, gwarancje i zastrzeżenia, wyraźne (inne niż wymienione w niniejszych Warunkach lub przyznane na podstawie pkt. 14) lub dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe lub inne, które istniałyby lub mogły istnieć na korzyść Konsumenta, gdyby nie niniejsze wyłączenie.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16(i), całkowita odpowiedzialność Spółki kontraktowa, deliktowa (w tym wynikła z niedbalstwa), z tytułu naruszenia ustawowych obowiązków, wprowadzenia w błąd lub innego rodzaju, będzie ograniczona do naprawy lub wymiany Towarów lub w przypadku Usług, do ponownego wykonania Usług, lub, według uznania Spółki, do zwrotu kwot zapłaconych za Produkty.

Pracownicy, agenci i podwykonawcy Spółki mogą powoływać się i korzystać, w swoim własnym imieniu bądź na swoją rzecz, z wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w pkt. 8, 11, , 14, 15 ,16, 17.

17 Obserwacja Produktów i Wyszukiwanie Produktów

Konsument przyjmuje do wiadomości, że następujące usługi świadczone są bezpłatnie. Nie naruszając ogólnego charakteru pkt. 16:

 1. Obserwacja Produktów
  Spółka podejmie starania, aby tak szybko jak to praktycznie możliwe informować Konsumenta o zbliżającym się zużyciu lub konieczności wymiany Towarów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji lub informację przekazaną po terminie, za niepodanie szczegółów dotyczących możliwych lub odpowiednich substytutów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Konsumenta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Konsumenta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy proponowane Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Konsumenta przeznaczeniem. Nie przysługują Konsumentowi zażalenia ani gwarancje.
 2. Wyszukiwanie Produktów
  Spółka podejmie starania, aby udzielić Konsumentowi wsparcia w znalezieniu i/lub zaopatrzeniu w odpowiednie Towary, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak wsparcia lub za wsparcie udzielone po terminie, za nie znalezienie możliwych lub odpowiednich Towarów oraz za niewykonanie usługi w oczekiwany przez Konsumenta sposób lub w oczekiwanym terminie. Po stronie Konsumenta spoczywa obowiązek stwierdzenia, czy znalezione Towary są odpowiednie do użytkowania zgodnie z planowanym przez Konsumenta przeznaczeniem. Nie przysługują Konsumentowi zażalenia ani gwarancje.

18 Prawo własności intelektualnej

Produkty prezentowane w Katalogu mogą podlegać ochronie z tytułu praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym patentów, know-how, znaków towarowych, praw autorskich, praw do projektu, praw użytkowych, praw do bazy danych lub innych praw osób trzecich. Konsumentowi nie przysługują żadne prawa ani licencje, za wyjątkiem prawa do korzystania z Produktów lub odsprzedaży Towarów w ramach normalnej działalności Konsumenta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek naruszeń któregokolwiek z powyższych praw.

Prawo do oprogramowania stanowiącego całość lub część Towarów jest zastrzeżone dla Spółki i/lub jej dostawców, bez uszczerbku dla powyższych praw. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z posiadaną licencją i zapłacenie obowiązujących opłat licencyjnych.

Spółka jest właścicielem wszelkich praw autorskich do Katalogu. Powielanie Katalogu, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest niedozwolone.

19 Wykorzystywanie danych osobowych

„Dane Osobowe” oznaczają w odniesieniu do Konsumenta, dane, na podstawie których (wyłącznie lub w połączeniu z innymi informacjami będącymi w posiadaniu Spółki) Spółka może zidentyfikować Konsumenta, niezależnie od sposobu i czasu otrzymania tych danych.

Spółka może przetwarzać Dane Osobowe dla niektórych lub wszystkich celów wymienionych w niniejszych Warunkach lub wynikających ze stosunków pomiędzy Spółką a Konsumentem, takich jak m.in.:

 1. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy z danym Konsumentem, w tym badanie zdolności kredytowej Konsumenta lub jego przedstawicieli oraz ujawnienie informacji odpowiedniej instytucji badającej sytuację finansową Konsumenta oraz inne badania tożsamości oraz związane z zapobieganiem oszustwom;
 2. realizacja zamówień, czynności administracyjne, obsługa Konsumenta, ocena preferencji Konsumenta oraz pomoc w doskonaleniu funkcjonowania Spółki oraz poprawa jakości oferowanych przez nią Towarów i Usług;
 3. marketing bezpośredni Towarów i Usług Spółki i/lub towarów i usług innych spółek Grupy Premier Farnell lub osób trzecich, które według przekonania Spółki mogą stanowić przedmiot zainteresowania Konsumenta lub jego przedstawicieli, zarówno pocztą, faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS, MMS lub w inny sposób, w stopniu w jakim jest to prawnie dopuszczalne;
 4. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw.

Przetwarzanie Danych Osobowych może obejmować:

 1. ujawnienie Danych Osobowych usługodawcom lub przedstawicielom Spółki w celu realizacji zamówienia Konsumenta;
 2. ujawnienie Danych Osobowych innym spółkom z Grupy Premier Farnell, których towary lub usługi zdaniem Spółki mogą być przedmiotem zainteresowania Konsumenta;
 3. ujawnienie Danych Osobowych osobom trzecim, których towary lub usługi zdaniem Spółki, mogą być przedmiotem zainteresowania Konsumenta;
 4. przeniesienie Danych Osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do krajów, w których prawo nie zapewnia odpowiedniej ochrony Danych Osobowych. Jednakże Spółka będzie przekazywać Dane Osobowe do krajów spoza EOG jedynie spółkom, które zagwarantują Spółce ten sam stopień ochrony Danych Osobowych, jakim objęte byłyby zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Wielkiej Brytanii.

Jeśli w jakimkolwiek momencie Konsument nie będzie chciał udostępnić Danych Osobowych w którymkolwiek z powyższych celów lub we wszystkich powyższych celach łącznie, powinien skontaktować się z Menedżerem ds. Marketingu w Spółce (Canal Road, Leeds LS12 2TU, Wielka Brytania) lub poinformować któregokolwiek z naszych przedstawicieli handlowych w trakcie telefonicznego składania zamówienia.

Więcej informacji na temat sposób wykorzystywania przez Spółkę Danych Osobowych znajduje się w sekcji Polityka Prywatności na stronie internetowej Spółki.

20 Reklama

W przypadku wysłania przez Spółkę Konsumentowi materiałów reklamujących Towary lub Usługi dystrybuowane przez Spółke, niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich Produktów zakupionych na podstawie takich materiałów.

21 Kraj Pochodzenia

Towary mogą pochodzić z krajów nie będących członkami UE. Informacje zawarte w Katalogu nie mogą być traktowane jako potwierdzenie źródła pochodzenia, producenta lub produkcji Towarów lub ich części, o ile Spółka nie potwierdzi tego w Formie pisemnej. Na żądanie Konsumenta, Spółka dostarczy dostępne jej świadectwa pochodzenia, za cenę ustaloną w dniu zgłoszenia.

22. Punkt sprzedaży

W punkcie sprzedaży Towary mogą być sprzedawane jedynie w przypadku złożenia oficjalnych zamówień i dokonania płatności kartą kredytową, debetową lub gotówką. Przy odbiorze Towarów należy okazać zamówienie. Transakcje gotówkowe mogą być dokonywane jedynie w punkcie sprzedaży.

23 Eksport

Konsument jest zobowiązany na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia oraz zastosować się do przepisów celnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz obowiązujących przepisów dotyczących importu lub eksportu w kraju, do którego Towary mają być dostarczone.

Niektóre Towary importowane z USA podlegają specjalnym ograniczeniom.

Odnośnie towarów wyprodukowanych lub pochodzących z USA, Konsument oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących eksportu obowiązujących w USA lub nałożonych przez rządy lub agencje innych krajów i nie będzie importować, eksportować lub przekazywać w celu reeksportu jakichkolwiek towarów do krajów objętych zakazem lub embargiem ani żadnej osobie prawnej, innemu podmiotowi lub osobie fizycznej, której odmówiono wjazdu lub jest niepożądana na terytorium USA, jak mowa o tym w przepisach obowiązujących w USA lub w innym kraju. Konsument oświadcza, że nie znajduje się na Liście Osób Niepożądanych, Specjalnie Wybranych Narodowości lub Osób Pozbawionych Praw i nie jest w żaden inny sposób pozbawiony na mocy prawa możliwości kupowania Produktów.

Spółka zastrzega sobie prawo niedokonywania dostaw na rzecz niektórych Konsumentów lub do wybranych krajów oraz prawo zażądania od Konsumenta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie ostatniego użytkowania i finalnego przeznaczenia Towarów.

24. Zasób Amerykański (US Stock)*

W związku z jakąkolwiek Umową na dostawę Towarów, które w momencie składania zamówienia są zgłoszone przez Spółkę jako towary z Zasobu Amerykańskiego lub podlegające warunkom bezpośrednich dostaw towarów z Zasobu Amerykańskiego(„Zasób Amerykański”), postanowienia niniejszego pkt. 24 będą miały zastosowanie, niezależnie od wszystkich innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. W przypadku konfliktu lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunków a niniejszym pkt. 24, pkt. 24 będzie miał znaczenie nadrzędne. Pkt. 24 nie ma zastosowania do Umów, które swoimi postanowieniami nie obejmują Towarów z zasobu amerykańskiego.

 1. Dostawa
  Zamówienia zawierające Towary z Zasobu Amerykańskiego obciążone są dodatkową opłatą za dostawę w wysokości ustalonej przez Spółkę w momencie składania zamówienia (aktualnie jest to 25 Euro, jednak wysokość opłaty podlega okresowym zmianom) („Opłata za Towary z Zasobu Amerykańskiego”). Opłata za Towary z Zasobu Amerykańskiego płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo, niezależnie od ilości zamówionych w ramach tej Umowy Towarów z Zasobu Amerykańskiego. Ponadto, Opłata za Towary z Zasobu Amerykańskiego płatna jest w ramach danej Umowy jednorazowo również w przypadku Umów na Dostawy według harmonogramu. Bezpośrednia Opłata Wysyłkowa będzie nakładana na zamówienie w momencie wysyłki pierwszej partii Towarów z Zasobu Amerykańskiego, które mają być dostarczone w ramach danej Umowy.
  Towary z Zasobu Amerykańskiego będą dostarczane w ciągu 3 dni roboczych od dnia roboczego w którym otrzymano zamówienie przed godziną 17.00 GTM, czyli przed godziną 18.00 czasu polskiego. Towary z Zasobu Amerykańskiego zamówione po godzinie 17.00 czasu uniwersalnego/GMT (universal time/Greenwich Mean Time) w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy są dostarczane w ciągu 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wybranego sposobu realizacji zamówienia i będzie miała zastosowanie do wszystkich pozostałych zamówionych Towarów. Usługi dostarczania Produktów w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym nie mają zastosowania do Towary z Zasobu Amerykańskiego. Tak jak stwierdzono powyżej, terminy dostaw podane są wyłącznie w przybliżeniu.
 2. Anulowanie zamówienia i zwroty
  Z wyjątkiem postanowień pkt. 11 Warunków, zamówienia na Towary z ZasobuAmerykańskiego, zarówno jednorazowe jak i partiami, są nie odwoływalne i nie mogą zostać anulowane. Towary z Zasobu Amerykańskiego nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, w których mają zastosowanie pkt. 11 i 16 lub za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela Spółki.
 3. Wykorzystanie danych osobowych w związku z dostawą Towarów z Zasobu Amerykańskiego. W celu wykonania Umowy na Towary z Zasobu Amerykańskiego, Spółka przekaże do USA dane osobowe osoby, do której towary mają być dostarczone. Składając zamówienie na Towary z Zasobu Amerykańskiego, Konsument wyraża zgodę na ww. przekazanie danych osobowych, nawet jeśli USA nie zapewnia ochrony danych osobowych w takim samym stopniu co Wielka Brytania. Spółka dołoży starania, by zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazanych przedstawicielom Spółki w USA. W przypadku danych osobowych osoby trzeciej, do której Towary mają być dostarczone, Konsument oświadcza, że został przez tę osobę upoważniony do wyrażenia ww. zgody w jej imieniu. Konsument może wstrzymać lub wycofać swoją zgodę kontaktując się z Działem Eksportu Farnell, pod adresem Canal Road, Leeds, LS12 2TU, Wielka Brytania, co wpłynie jednak negatywnie na oferowane przez Spółkę usługi i może spowodować, że Spółka będzie dokona zmiany warunków Umowy.

* Opcja dostępna tylko w krajach UE.

25 Ograniczenia wiekowe przy zakupie niektórych towarów

Gdy przepisy prawa określają minimalny wiek dla nabywców określonych Towarów, Konsument potwierdza, iż osiągnął wymagany prawem wiek oraz że dostawa Towarów zostanie zaakceptowana przez osobę, która osiągnęła wymagany wiek.

26 Niedozwolone zastosowania

Produkty nie zostały zaprojektowane ani zaakceptowane do następujących zastosowań:

 1. (wszczepianie w ciało w celu stosowania z urządzeniami podtrzymującymi życie, innym sprzętem medycznym lub innymi systemami albo w innym celu w sytuacji, gdy usterka lub awaria produktów może doprowadzić do obrażeń ciała, śmierci, poważnych szkód materialnych lub zniszczeń w środowisku; lub
 2. w przypadku produktów pochodzących z firmy i/lub dostarczanych do firmy przez firmę NXP do zastosowań wojskowych, lotniczych albo w przestrzeni kosmicznej.

Używanie produktów firmy z takimi urządzeniami i systemami lub umieszczanie ich w takich urządzeniach i systemach jest surowo wzbronione, a każde takie użycie odbywa się na własne ryzyko klienta. Klient wyraża zgodę na przejęcie od firmy i jej dostawców wszelkiej odpowiedzialności i kosztów wynikających z takiego użycia lub umieszczenia produktów.

27 Euro

W przypadku przyjęcia przez Wielką Brytanię waluty europejskiej (Euro) lub zgody na usztywnienie kursu przeliczeniowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nie będzie to stanowiło zmiany jakichkolwiek postanowień związanych z wykonaniem lub zwolnieniem z wykonania Umowy.

28 Siła Wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Konsumenta, ani nie będzie uznana za działającą w sprzeczności z postanowieniami Warunków, z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie zostało spowodowane przyczynami od Spółki niezależnymi (w tym m.in. działania władz publicznych, wojna, pożar, wybuch, powódź, przepisy prawa regulujące import lub eksport, nałożone embarga, spory pracownicze lub niemożliwość otrzymania lub opóźnienie w otrzymaniu dostaw Towarów lub świadczenia pracy). Spółka może, według swojego uznania, opóźnić wykonanie lub anulować postanowienia Umowy w całości lub części.

29 Rejestrowanie rozmów telefonicznych

Spółka, w celach szkoleniowych, bezpieczeństwa oraz dbałości o jakość swoich Produktów, zastrzega sobie prawo monitorowania, przechwytywania oraz rejestrowania rozmów telefonicznych kierowanych do Spółki, a także monitorowania lub podglądu e-maili lub innych wiadomości przekazywanych do Spółki drogą elektroniczną.

30 Prawo właściwe

Umowy są sporządzane i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim i Konsument zobowiązuje się poddać jurysdykcji sądów angielskich. Spółka może dochodzić praw wynikających z Umowy w innym sądzie właściwej jurysdykcji.

31 Postanowienia ogólne

Wszelkie postanowienia Warunków uznane przez właściwe władze za nieważne, podlegające unieważnieniu, niemożliwe do wyegzekwowania lub nieuzasadnione (w całości lub części) nie naruszają innych postanowień niniejszych Warunków i nie mają wpływu na moc obowiązującą Warunków. Niewykonanie lub częściowe niewykonanie przez Spółkę któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z Warunków.

Spółka jest uprawniona, bez zgody lub zawiadomienia Konsumenta, przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków i/lub dowolnej Umowy w dowolnym czasie na rzecz innej spółki należącej do jej grupy (zgodnie z definicją w sekcji 53(1) Ustawy o Spółkach z 1989 r.).

Za wyjątkiem postanowień zawartych w pkt. 16 Warunków, zamiarem stron Umowy nie jest by którekolwiek z jej postanowień było wykonywane na podstawie Ustawy o Umowach z 1999 r. (Prawa Stron Trzecich) przez inną osobę, nie będącą stroną Umowy.

32 Język i Tłumaczenia

W przypadku zaistnienia sprzecznośi pomiędzy niniejszymi warunkami i jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszych warunków, wersja polska będzie wiążąca.

33 Administracja biznesowa

Całość lub część działań administracyjnych związanych z pomyślnym tworzeniem konta handlowego oraz przetwarzaniem Twoich zamówień może być realizowana automatycznie

Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia.
Styczeń 2020

The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

 

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to March 2009
Issue date of these Conditions: March 2020

1 Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:
Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees
Conditions’ – these terms and conditions
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you
Supplies’ – any Goods or Services
in writing’ – includes electronic communications

2 Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between

the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3 Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments ('Scheduled Delivery'), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalization or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4 Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
 3. Visa credit cards; or
 4. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.

All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5 New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6 Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.

An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.

Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, and total cost of delivery.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked 'Confirmation only'. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

The minimum order value for credit card transactions is the equivalent in PLN of €30.

Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7 Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery are provided on the website: see /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/pl_PL/support/order.jsp#delivery.

Information on the modes of delivery available on the website: see /jsp/support/support.jsp?formpage=farnell/pl_PL/support/order.jsp#delivery.

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Consumer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8 Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9 Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10 Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 10 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.

This time is prolonged to 3 months after delivery/performance, if appropriate, if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode.

11 Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer's description, the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12 Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13 Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14 Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15 Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
 • because the Consumer did not follow the manufacturers' instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
 • if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i) , the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16 Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud, including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person's own name and for that person's own benefit.

17 ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18 Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19 Use of Personal Data

"Personal Data" means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website

20 Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21 Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22 Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23 Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24 US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stockor subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goodsare subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US StockFee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US StockGoodsordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US StockFee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US StockGoods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25 Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26 Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:

 1. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
 2. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.

Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27 Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28 Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29 Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30 Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31 General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32 Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Polish version will prevail.

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020

33 Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020